ECHA voegt één gevaarlijke chemische stof toe aan de kandidatenlijst

ECHA voegt één gevaarlijke chemische stof toe aan de kandidatenlijst

Foto: PxHere

ECHA voegt één gevaarlijke chemische stof toe aan de kandidatenlijstDe kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat nu 241 vermeldingen voor chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s van deze chemicaliën en het geven van informatie aan klanten en consumenten over het veilige gebruik ervan.

27 juni 2024 – De nieuw toegevoegde chemische stof is bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide. Deze stof is giftig voor de voortplanting en wordt gebruikt als verwerkingshulpmiddel, bijvoorbeeld als vlamvertrager.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Overzicht

Inzendingen toegevoegd aan de kandidatenlijst op 27 juni 2024:

Naam van de stofEC nummerCAS nummerReden voor opnameVoorbeelden van toepassingen
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide201-279-380-43-3Giftig voor de voortplanting (Artikel 57c)Vlamvertragend

 

Bevestiging door MSC

Het Comité lidstaten (MSC) van ECHA heeft de toevoeging van deze stof aan de kandidatenlijst bevestigd. De lijst bevat nu 241 vermeldingen. Sommige zijn groepen chemicaliën, dus het totale aantal getroffen chemicaliën is hoger.

 

Gevolgen

Deze stof kan in de toekomst op de autorisatielijst worden geplaatst. Als een stof op deze lijst staat, kunnen bedrijven deze niet gebruiken. Tenzij ze een autorisatieaanvraag indienen en de Europese Commissie het voortgezette gebruik ervan toestaat.

 

Opschorting andere stoffen

Het MSC-overeenkomstsproces om trifenylfosfaat (TPhP; EC nr. 204-112-2) te identificeren als een SVHC was gepland voor de commissievergadering in juni. Na overleg met de commissieleden en de indiener van het dossier besloot ECHA echter het proces voor het zoeken naar overeenstemming voor deze stof op te schorten, omdat er in de dagen voorafgaand aan de bijeenkomst substantiële nieuwe informatie beschikbaar kwam.
Deze opschorting zorgt ervoor dat de nieuw verstrekte gegevens op de juiste manier worden geëvalueerd en meegenomen in het SVHC-identificatieproces. Dit is een uitzonderingsregeling en geldt alleen onder de voor dit geval specifieke voorwaarden.

 

Gevolgen van opname op de kandidatenlijst

Op grond van REACH hebben bedrijven wettelijke verplichtingen wanneer hun stof – als zodanig, in mengsels of in voorwerpen – is opgenomen in de Kandidatenlijst.
Als een artikel een stof uit de Kandidatenlijst bevat in een concentratie van meer dan 0,1% (gewicht per gewicht), moeten leveranciers hun klanten en consumenten informatie geven over hoe ze deze veilig kunnen gebruiken. Consumenten hebben het recht om leveranciers te vragen of de producten die zij kopen zeer zorgwekkende stoffen bevatten.

 

Voor importeurs en producenten

Importeurs en producenten van voorwerpen moeten ECHA binnen zes maanden na de datum van opname in de lijst (27 juni 2024) op de hoogte stellen als hun voorwerp een stof uit de Kandidatenlijst bevat.

 

Voor leveranciers uit EU en EER

Leveranciers uit de EU en de EER van stoffen op de Kandidatenlijst, geleverd op zichzelf of in mengsels, moeten het veiligheidsinformatieblad bijwerken dat zij aan hun klanten verstrekken.

 

Verplichte kennisgeving

Op grond van de Kaderrichtlijn Afval moeten bedrijven ECHA ook op de hoogte stellen als de door hen geproduceerde artikelen zeer zorgwekkende stoffen bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% (gewicht per gewicht). Deze kennisgeving wordt gepubliceerd in de ECHA-databank van zorgwekkende stoffen in producten (SCIP).

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Inspecteurs gaan indeling en etikettering van mengsels in producten controleren

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!