UFI code

UFI code verloop en gevolg
UFI code verloop en gevolg

UFI code

 

Hoe gaat het verlopen en wat zijn de gevolgen?

In 2020 is er een nieuw element verschenen op de etiketten voor ‘verpakkingen’ van gevaarlijke stoffen: de Ufi code. De Ufi code bestaat uit zestien tekens. De naam Ufi staat voor Unique Formula Identifier. Of in het Nederlands: Unieke Formule Identificatie.

Vanaf 2025 is de Ufi code verplicht op de etiketten van álle producten die vanwege de (mogelijke) gevolgen voor de gezondheid en hun fysische effecten als gevaarlijk zijn geclassificeerd. Producenten, importeurs en andere tussenhandelaren van dergelijke producten, moeten de vergiftigingencentra van specifieke productinformatie voorzien.

 

Informatie voor vergiftigingencentra

Naast het verplicht tonen van de Ufi code op de etiketten, zijn ondernemingen die gevaarlijke mengsels verhandelen verplicht om andere informatie over deze en aanverwante producten te verstrekken aan vergiftigingencentra. Denk aan samenstelling, handelsnaam, kleur, verpakking, productcategorie en toxicologische informatie. De Ufi code koppelt deze informatie eenduidig aan het betrokken product.
Voorwaarde voor het toekennen van een Ufi code: Alle producten die zijn aangemeld en geëtiketteerd met dezelfde Ufi code, dienen daadwerkelijk dezelfde samenstelling te hebben.

 

Doel van de Ufi code

De Ufi code en andere verstrekte informatie worden in het geval van een noodgeval gebruikt door de vergiftigingencentra. Bij een ongeluk kan de Ufi code vanaf het etiket op een product direct worden voorgelezen aan een medewerker van een vergiftigingencentrum. Aldus kan deze medewerker met behulp van de handelsnaam nauwkeurig bepalen om welk product het gaat.

 

Hoe maakt u een UFI code aan?

Om voor uw mengsel een Ufi code aan te maken, heeft u het BTW-nummer van uw onderneming en een voor uw mengsel specifiek formuleringsnummer nodig. In sommige gevallen kan het BTW nummer worden vervangen door de ‘bedrijfssleutel’. Op het moment dat u deze twee nummers invoert in de UFI-generator op de ECHA-webapplicatie, wordt de UFI aangemaakt. Om te voorkomen dat er overlap ontstaat tussen de Ufi code’s die door verschillende bedrijven zijn aangemaakt, is het BTW-nummer essentieel.

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Cijfers en letters

Hoogstwaarschijnlijk gebruikt uw bedrijf reeds interne formulecodes. In het geval deze puur uit cijfers  bestaan, kunt u ze rechtstreeks invoeren in de UFI-generator. Deze cijferreeks ligt tussen de tussen 0 en de 268 435 255. Bevat de code letters of andere tekens, dan dient u aan uw mengsels eerst nieuwe formuleringsnummers toe te kennen. Nummers die voldoen die voldoen aan het vereiste format.

 

Een grote productportefeuille beheren

U vindt de UFI-generator en de gebruikershandleiding op de ECHA-website over vergiftigingencentra. Beheert u een grote productportefeuille? En wilt u binnen het IT-systeem van uw bedrijf uw eigen generator ontwikkelen om op efficiënte wijze grote volumes Ufi codes aan te maken? Dan kunt u hiervoor de Ufi handleiding voor ontwikkelaars raadplegen.

 

Hoe vertrouwelijk is uw bedrijfsinfo met de Ufi code?

Om de vertrouwelijkheid van uw bedrijfsinformatie te garanderen, is het onmogelijk om de samenstelling van uw mengsel af te leiden uit uw Ufi code. Dat kunnen alleen de vergiftigingencentra.

 

Gebruik Ufi code in toeleveringsketens voor mengsels in mengsel

Een mengsel wordt veelal samengesteld volgens het geheime recept van de samensteller. Daar het onmogelijk is om de samenstelling van een mengsel af te leiden uit de Ufi code, kan deze probleemloos worden gebruikt in de toeleveringsketen. Daarmee is het mogelijk om in plaats van de volledige samenstelling van een mengsel een Ufi code te ontvangen van uw leveranciers en/of te verstrekken aan uw afnemers. Voorwaarde is wel dat die Ufi code bekend is bij de vergiftigingencentra.
Geldigheid Ufi code

De Ufi code blijft onveranderd zolang de mengselsamenstelling niet verandert. Dus ook als het het product een nieuwe verpakking of handelsnaam krijgt. Verwijdert, vervangt of voegt u een extra bestanddeel toe aan uw mengsel? Dan dient u een nieuwe Ufi code te genereren, vergiftigingencentra te informeren en uw producten opnieuw te etiketteren. Dit geldt ook voor verandering van de concentraties van de bestanddelen, buiten een bepaalde bandbreedte.

 

Één Ufi code voor meedere producten?

De Ufi code voor een product is geldig voor alle landen binnen de EER (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland). Op voorwaarde uiteraard dat de samenstelling van het mengsel in al die landen hetzelfde is. Het is tevens mogelijk om een mengselsamenstelling met één Ufi code onder verschillende merknamen op de markt te brengen.  

 

Meerdere Ufi codes voor één product?

Om redenen van gegevensbeheer of commercie is het mogelijk om meerdere Ufi codes toe te wijzen aan hetzelfde mengsel. Wáár u ook voor kiest, het cruciale uitgangspunt is dat u in ieder marktgebied de juiste Ufi codes doorgeeft aan de vergiftigingencentra. Op basis van die informatie kunnen hulpverleners in het geval van een calamiteit ondubbelzinnig vaststellen welke acties ze moeten ondernemen om gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken.

 

Geen vermelding Ufi code op etiket ongevaarlijk mengsel

Indien u in uw toeleveringsketen over een ongevaarlijk mengsel communiceert, hoeft u uw Ufi code niet te vermelden op het etiket. In het geval het echter gaat om een mengsel in een mengsel, dient u deze wel door te geven aan de vergiftigingencentra. Opdat zij het verband kunnen leggen tussen het mengsel in mengsel en de desbetreffende informatie.

Tekst loopt door onder de afbeelding

UFI en gevaarlijke stoffen
Is het altijd verplicht de Ufi code te vermelden op etiket?

Alle producten die gevaarlijke mengsels bevatten moeten een Ufi op het etiket hebben. Producten die niet zijn geëtiketteerd, mag de Ufi code enkel in het veiligheidsinformatieblad worden vermeld.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan producten die op industrieterreinen worden gebruikt. Vermelding op het veiligheidsinformatieblad is uiteraard wél altijd verplicht!.

 

Lees hier alle informatie over Ufi, Ufi code, PCN en alle aanverwante zaken.

 

Ufi code voor niet gevaarlijke stoffen?

Waarom zou u een Ufi code genereren voor een niet-gevaarlijk mengsel of een mengsel dat alleen gevaarlijk is voor het milieu? Omdat vergiftigingencentra er baat bij hebben wanneer bedrijven ook bij dit soort mengsels een Ufi vermelden. Het stelt hulpverleners namelijk in staat om nóg betere adviezen te geven.

 

Uiterlijke verschijningsvormen Ufi code

De lettercombinatie UFI wordt in alle EU landen gebruikt. Het wordt altijd met hoofdletters geschreven en gevolgd door een alfanumerieke code van zestien tekens. Deze code is verdeeld in vier blokken, ieder blok gescheiden van de andere door een koppelteken. Voor lettertype en grootte zijn geen voorschriften vastgesteld. De Ufi code dient echter wel duidelijk zichtbaar en leesbaar op het etiket van het product te staan. Gezien de variatie in afmetingen en andere verplichte meldingen op het etiket, moet de Ufi er gemakkelijk vindbaar op worden geplaatst. Bijvoorbeeld dicht bij de streepjescode of de gevarenpictogrammen.

 

Deadlines

Voor mengsel bestemd voor de consumentenmarkt is uw bedrijf verplicht om uiterlijk 1 januari 2021 de UFI–code en andere informatie aan te melden. Mengsels voor professioneel gebruik dienen ook uiterlijk 1 januari 2021 te zijn aangemeld en mengsels voor industrieel gebruik 1 januari 2024. Producten die reeds op de markt zijn, dienen uiterlijk 1 januari 2025 te zijn voorzien van een etiket met Ufi code.

 

Etiketten

De etiketten met Ufi codes moeten klaar liggen vóór de uiterste termijn waarop bedrijven deze informatie moeten overleggen aan de vergiftigingencentra. Het is derhalve van groot belang dat uw bedrijf het aanmaken van Ufi codes én het drukken van de vereiste etiketten zorgvuldig plant. Zodat het ruim voor het aflopen van de betreffende termijnen is afgerond. Het aanmelden is overigens vanaf vandaag reeds mogelijk.
Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

7 stappen om Ufi codes te genereren en in te dienen

Om de juiste Ufi codes op de juiste manier aan te leveren bij het juiste loket, dient u een zevental stappen te ondernemen. Uiteraard in de juiste volgorde:

 1. Weet wat uw verplichtingen zijn.
 2. Ben op de hoogte van de eisen voor de standaardinformatie.
 3. Ken uw portfolio.
 4. Genereer uw Ufi codes.
 5. Pas uw gegevens aan.
 6. Bereid uw indiening voor.
 7. Houd uw informatie up-to-date.

 

Wat is de unieke formule-identificatie (UFI) generator van ECHA?

 

Wat is de unieke formule-identificatie generator van ECHA?De Ufi code heeft tot doel om in het geval van een calamiteit hulpverleners direct te informeren over beschikbare behandelingen voor mensen die zijn blootgesteld aan mogelijk gevaarlijke producten.

De applicatie kan worden gebruikt om UFI’s afzonderlijk of in bulk te genereren. Deze UFI’s kunnen via hun btw-nummer aan een specifiek bedrijf worden gekoppeld. Bedrijven die geen btw-nummer hebben, kunnen in plaats daarvan een unieke bedrijfssleutel genereren. De applicatie kan ook worden gebruikt om de geldigheid van Ufi’s op producten te controleren en is beschikbaar in een aantal verschillende talen. Er is tevens een gebruikershandleiding beschikbaar.

 

Hoe stel je een PCN dossier op?

 

Het ECHA-indieningsportaal is een online tool die zowel gebruikers in de industrie als bij de autoriteiten ondersteunt bij nakomen van verplichtingen met betrekking tot de melding van gevaarlijke mengsels, zoals vereist op grond van artikel 45 van de CLP-verordening.

Via het portaal kan de industrie PCN-dossiers (Poison Center Notification) met informatie over gevaarlijke mengsels voorbereiden en indienen bij aangewezen instanties. Het is ook een veilig verzendsysteem om informatie beschikbaar te stellen aan aangewezen instanties voor gebruik door gifcentra in het geval van calamiteiten.

 

Inschrijven

Om informatie voor te bereiden en in te dienen, hebt u een geldig ECHA-account nodig. Met dit account kunt u het volgende doen:

 • Toegang tot de ECHA-indieningsportaal: selecteer de gebruikersrol ‘REACH Manager’ voor volledige toegang tot de service of ‘REACH Reader’ voor alleen-lezen toegang.
 • Toegang IUCLID Cloud: selecteer de gebruikersrol ‘IUCLID Full Access’ voor volledige toegang tot de service of ‘IUCLID Read Only’ voor alleen-lezen toegang.
  Voor een overzicht van hoe u zich aanmeldt voor toegang, zie Poison center notificaties: Handleiding voor dossiervoorbereiding en indiening.
  Zie de handleiding van ECHA Accounts voor meer informatie over het beheren van een ECHA-account.

 

Hoe stel je een PCN dossier op?

Een dossier kan op verschillende manieren worden opgesteld. Welke het meest geschikt is, hangt af van uw specifieke bedrijfsbehoeften en uw IT-systemen.

 • Online in de ECHA-indieningsportal: de portal bevat IUCLID Cloud, een online tool om u te begeleiden bij de voorbereiding van een dossier, waarmee u handmatig gegevens kunt invoeren via een reeks stapsgewijze taken en de informatie kunt opslaan in ECHA Wolk.
 • Offline in IUCLID 6: In IUCLID 6 kunt u gegevens handmatig invoeren met behulp van een specifieke meldingsinterface voor gifcentra. Deze optie is beschikbaar voor bedrijven die lokale installaties van IUCLID gebruiken. De desktop- en serverversies van de software kunnen worden gedownload van de IUCLID 6-website.
 • Het PCN-formaat gebruiken in het eigen systeem van uw bedrijf: Onder systeemvoorbereiding kan een bedrijf een PCN-dossier rechtstreeks in zijn eigen systemen voorbereiden en maken, met behulp van het IUCLID-compatibele PCN-formaat. Voor meer informatie over het formaat en de bijbehorende praktische en technische documentatie, zie de pagina’s over het Poison Center-notificatieformaat op de Poison Centers-website van ECHA.