Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie

Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrieTer voorbereiding leggen we u enkele basisoverwegingen met betrekking tot uw marktrol voor.

 

Heeft het betrekking op mijn bedrijf?

Op grond van artikel 45 hebben de nieuwe bepalingen betrekking op producenten, importeurs en downstreamgebruikers van gevaarlijke mengsels. In alle gevallen liggen de verantwoordelijkheden en verplichtingen exclusief bij de EU-rechtspersoon. Niet-EU-leveranciers van een mengsel kunnen de in de EU gevestigde rechthebbende dus vervangen. Tevens is het belangrijk te overwegen dat het voldoen aan de kennisgevingsverplichting een voorwaarde is voor het in de handel brengen van het mengsel. Dit laatste kan bijvoorbeeld belangrijk zijn in gevallen waarin het in de handel brengen niet wordt uitgevoerd door de importeur of downstreamgebruiker zelf! Meer informatie over de verschillende actoren in de toeleveringsketen en activiteiten die leiden tot indieningsverplichtingen is te vinden in het Richtsnoer over bijlage VIII.

 

Voor welke mengsels moet ik informatie verstrekken?

De verplichting is van toepassing op mengsels die in de handel worden gebracht en die zijn geclassificeerd als gevaarlijk voor menselijke gezondheid of andersoortige fysieke bedreigingen.
Merk vooral ook op dat biociden en gewasbeschermingsmiddelen binnen het toepassingsgebied van deze verplichting vallen. De vereisten voor het indienen van informatie zijn van toepassing naast andere verplichtingen in het kader van de biocidenverordening en de gewasbeschermingsmiddelenverordening.

 

Welke mengsels zijn vrijgesteld?

De verplichting om informatie in te dienen is niet van toepassing op mengsels die als gevaarlijk worden beschouwd vanwege milieurisico’s. Een overzicht van de mengsels die zijn vrijgesteld van de indieningsvereisten:

 • radioactieve mengsels;
 • mengsels onder douanetoezicht;
 • mengsels gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling;
 • medicinale en veterinaire producten, cosmetische producten, medische hulpmiddelen en voedingsmiddelen en diervoeders; en
 • mengsels alleen geclassificeerd als gassen onder druk en explosieven.

 

Wanneer moet ik volgens de nieuwe regels informatie beschikbaar stellen aan gifcentra?

Voor alle ‘nieuwe’ producten die nog niet zijn aangemeld onder de nationale wetgeving, moet u de vereiste informatie indienen voordat u het mengsel in de handel brengt. Inzendingen moeten worden gedaan in het geharmoniseerde formaat, afhankelijk van de relevante datum van toepassing. De datum van toepassing is afhankelijk van het gebruikstype. Dit laatste heeft betrekking op de eindgebruiker, van het mengsel:

 • 1 januari 2020 voor consumentengebruik;
 • 1 januari 2021 voor professioneel gebruik;
 • 1 januari 2024 voor industrieel gebruik.

Vóór deze data kunnen mengsels onderworpen zijn aan bestaande nationale vereisten en moeten houders van rechten contact opnemen met de aangewezen instantie in het land van interesse voor meer informatie.
Zie stap 3 (ken uw portfolio) voor meer informatie over het bepalen van het gebruikstype van uw mengsel en de relevante datum van toepassing en informatie-eisen.

 

Hoe zit het met mijn bestaande meldingen?

U kunt profiteren van een overgangsperiode voor alle producten die u eerder hebt aangemeld en die al op de markt zijn. Dergelijke kennisgevingen blijven geldig tot 1 januari 2025 of tot er wijzigingen in het product zijn aangebracht (bijvoorbeeld wijzigingen in de samenstelling van het mengsel, toxicologische eigenschappen of productidentificaties).

 • Indien uw product een indieningsupdate nodig heeft als gevolg van wijzigingen, moet dit worden gedaan in het nieuwe geharmoniseerde formaat. Houd er rekening mee dat de verschillende toepassingsdata volgens het gebruikstype nog steeds van toepassing zijn.
 • Indien uw product tot 1 januari 2025 ongewijzigd blijft, moet u niettemin een nieuwe indiening in het geharmoniseerde formaat indienen. Er staat namelijk geen migratie van gegevens gepland.
 • Indien uw product wordt stopgezet vóór het einde van de overgangsperiode, hoeft u geen nieuwe gegevens in te dienen.

Lees ook: ‘Per lidstaat afzonderlijke modaliteiten