Chemisch nieuws

ECHA-beperkingsvoorstel PFAS in blusschuim vertraagd

ECHA-beperkingsvoorstel PFAS in blusschuim vertraagd

ECHA heeft aangekondigd dat de indiening van haar voorstel tot beperking van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS’s) in blusschuim is uitgesteld tot 14 januari. Het voorstel – dat aanvankelijk in oktober 2021 werd <Lees Meer>

ECHA introduceert nieuwe format om chroomtrioxide …

ECHA introduceert nieuwe format om chroomtrioxide emissies en blootstelling van werknemers te rapporteren

… emissies en blootstelling van werknemers te rapporteren. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een format gepubliceerd waarmee downstreamgebruikers in de galvaniseer- en oppervlaktebehande- … <Lees Meer>

Beperking van per- en polyfluorhoudende stoffen (PFAS)

Beperking van Per- en polyfluorhoudende stoffen (PFAS)

PFAS zijn een grote familie van duizenden door de mens gemaakte chemicaliën die op grote schaal worden gebruikt in de hele samenleving. Denk bijvoorbeeld aan textiel, elektronica, materialen die in contact komen met <Lees Meer>

Belangrijkste conclusies handhavingsforum-38

Het forum zal in 2022 een conceptherziening van het VIB voorbereiden, inspecties uitvoeren in 2023. De resultaten worden gerapporteerd in 2024. De 38e bijeenkomst van het Handhavingsforum bekrachtigde opnieuw de slechte kwaliteit … <Lees Meer>

Waarom zorgen maken over ‘forever chemicals’?

Waarom zorgen maken over 'forever chemicals'?

PFAS worden al sinds de jaren 1940 in consumentenproducten gebruikt. Ze zijn uiterst persistent, hopen zich op in het milieu en sommige ook in ons lichaam. Daarom worden ze vaak voor ‘forever chemicals’ genoemd. Tests wijzen uit dat  <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Publicatie 16e technische aanpassing van …

Publicatie 16e technische aanpassing van de CLP-verordening

… de CLP-verordening. Op 20 april is in het Publicatieblad van de Europese Unie de GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 2021/643 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2021 bekendgemaakt. Deze komt overeen met de zestiende aanpassing aan de technische en wetenschappelijke … <Lees Meer>

Maakt nieuwe EU-strategie voor​ …

Maakt nieuwe EU-strategie voor chemische stoffen onze wereld minder giftig?

… chemische stoffen onze wereld minder giftig? Doel is lacunes in de regelgeving voor chemische stoffen in producten op de EU-markt aan te pakken. Chemische stoffen zitten in bijna alles waarmee we in aanraking komen. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat de wereldwijde productie van chemische stoffen <Lees Meer>

Voorstel ECHA: toelating zeven stoffen …

Voortstel ECHA: toelating zeven stoffen ter bescherming mens en milieu

… ter bescherming van mens en milieu. Het ECHA beveelt de Europese Commissie aan om zeven stoffen – waaronder de cyclosiloxanen D4, D5 en D6 – aan de autorisatielijst toe te voegen. Zodra ze op de lijst staan, moeten bedrijven een vergunning aanvragen om ze te mogen blijven … <Lees Meer>

Voorstel Biocidencommissie voor afkeuring …

Voorstel Biocidencommissie voor afkeuring vier zilverhoudende werkzame stoffen

… vier zilverhoudende werkzame stoffen. De commissie heeft in totaal vijf adviezen uitgebracht, waaronder een over machtiging door de Unie. Het Comité voor biociden (BPC) van ECHA heeft geconcludeerd dat de beoordeling van de volgende werkzame <Lees Meer>

Openbare raadpleging ECHA over afwijking van …

Openbare raadpleging ECHA over afwijking van uitsluitingscriteria voor creosoot

… uitsluitingscriteria voor creosoot. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is een openbare raadpleging begonnen over een afwijking van de uitsluitingscriteria voor creosoot voor productsoort 8 (PT 8; houtconserveringsmiddelen). Krachtens de biocidenverordening (BPR) … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Nieuwe standaard om HCS/Hazcom af te stemmen op GHS

Nieuwe standaard om HCS/Hazcom af te stemmen op GHS

De Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration (OSHA) stelt een regel voor om de huidige norm bij te werken. De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft zojuist een Notice of Proposed Rule-making <Lees Meer>

Beperking gevaarlijke chemicaliën …

Beperking gevaarlijke chemicaliën beschermt miljoenen Europeanen tegen ernstige ziekten

… beschermt miljoenen Europeanen tegen ernstige ziekten. EU-brede beperkingen beschermen de gezondheid van de burgers door vermindering risico op ernstige ziekten zoals kanker, seksuele ontwikkelings-stoornissen, astma en … <Lees Meer>

Routekaart om zeer zorgwekkende …

Routekaart om zeer zorgwekkende stoffen aan te pakken voltooid

… stoffen aan te pakken, voltooid. Als onderdeel van de SVHC 2020-routekaart – die in 2013 door de Raad van de EU is gelanceerd -, zijn alle relevante, momenteel bekende zeer zorgwekkende stoffen geïdentificeerd en opgenomen op de kandidaatslijst. Systematische screening <Lees Meer>

Ondersteuning ECHA aan EU-kankerbestrijdingsplan

Ondersteuning ECHA aan EU-kankerbestrijdingsplan

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden jaarlijks 3,7 miljoen Europeanen gediagnosticeerd met kanker en sterven 1,9 miljoen mensen eraan. Op basis van de ramingen in de routekaart voor kankerverwekkende stoffen is … <Lees Meer>

Bezuinigingen op begroting geen belemmering voor …

Bezuinigingen op begroting geen belemmering voor EU-toezichthouder Green Deal

… EU-toezichthouder Green Deal. Volgens de uitvoerend ECHA directeur Bjorn Hansen kan de EU-regulator voor chemische stoffen na de pandemie en de toewijzingen van de Commissie voor aanvullende projecten zichzelf bedruipen. Ook na een jaarlijkse verlaging van 8% … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Start nieuwe richtlijn ECHA: …

Schoon leidingwater voor alle EU-burgers

… Schoon leidingwater voor alle EU-burgers. De herziene drinkwaterrichtlijn treedt vandaag in werking. Het heeft tot doel mensen te beschermen, de toegang tot water te verbeteren en uniforme veiligheidsnormen voor de industrie te waarborgen. Het is de taak van ECHA … <Lees Meer>

Eerste resultaten SCIP-plicht: …

Eerste resultaten SCIP-plicht

… 5 miljoen meldingen ontvangen voor schadelijke chemicaliën in producten. Sinds 5 januari moeten bedrijven – onder de Kaderrichtlijn afvalstoffen – bij ECHA gegevens indienen over zorgwekkende stoffen in hun producten. In de SCIP-database zijn al meer dan vijf miljoen … <Lees Meer>

REACH-autorisatie heeft positieve gevolgen voor …

REACH-autorisatie heeft positieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu

… de gezondheid en het milieu. In het op 13 januari gepubliceerde studie presenteert de analyse van ECHA over de gevolgen van autorisatie. Het is gebaseerd op gegevens en kennis die zijn verzameld tijdens het vergunningsproces in de periode 2010-2020. De EU-brede … <Lees Meer>

Overdracht Britse registraties naar EU moet …

Overdracht Britse registraties naar EU moet eind maart 2021 zijn voltooid

… eind maart 2021 zijn voltooid. Ongeveer 20% van de REACH-registraties in het Verenigd Koninkrijk is niet overgedragen naar de EU en zal worden ingetrokken. Om de lopende overdrachten te voltooien, moeten EU-bedrijven die de Britse registraties ontvangen, de overdrachten zo snel … <Lees Meer>

Gemengde gevoelens Brexit-deal bij chemische bedrijven

Gemengde gevoelens Brexit-deal bij chemische bedrijven

Risico ‘enorme kosten’ onopgeloste regelgevingskwesties. Volgens sectorale handelsgroepen worden de chemische sectoren in de VK en EU de komende jaren geconfronteerd met “enorme kosten” bij de implementatie van de Brexit-handelsovereenkomst,  … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Hangende registraties Britse bedrijven worden …

Hangende registraties Britse bedrijven worden na overgangsperiode niet meer verwerkt

… na overgangsperiode niet meer verwerkt. Alle registratieprocessen voor dossiers die door Britse bedrijven zijn ingediend, worden beëindigd als ze niet volledig zijn afgerond voor het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020. REACH-registraties … <Lees Meer>

EU-brede beperking beste manier vermindering …

EU-brede beperking beste manier vermindering microplastic vervuiling

… microplastic vervuiling. Het Comité sociaaleconomische analyse (SEAC) heeft zijn advies uitgebracht over een baanbrekend beperkingsvoorstel. Hierdoor zouden microplastics in producten zoals cosmetica, wasmiddelen en meststoffen … <Lees Meer>

Leveren bedrijven benodigde chemische informatie …

Leveren bedrijven benodigde chemische informatie om consument te beschermen?

… om consumenten te beschermen? Om Europese consumenten te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen, hebben handhavingsinstanties meer dan 1400 stoffen gecontroleerd om te zien of bedrijven hun stoffen hebben geregistreerd en of ze  … <Lees Meer>

Brexit kan sommige chemicaliën buiten bereik …

Brexit kan sommige chemicaliën buiten bereik Groot-Brittannië brengen

… Groot-Brittannië brengen. De industrie vreest dat divergentie van Britse en EU-regelgeving een ramp zou kunnen betekenen voor de handel. Nu de moeizame Brexit-onderhandelingen een crisis doormaken, weten we nog steeds niet of de Britse regering een … <Lees Meer>

Podcast met ECHA directeur Bjorn Hansen

Uitvoerend directeur Bjorn Hansen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), Lynn L. Bergeson, en Jane S. Vergnes, Ph.D., DABT® gingen zitten om van gedachten te wisselen. Over het naderende einde van de Brexit-overgangsperiode en over de zeer recente uitgifte van de EU-strategie voor chemische stoffen voor duurzaamheid naar een milieu zonder gifstoffen. Als uitvoerend directeur van de regelgevende instantie die belast is met het beheer van de wetenschappelijke, technische en administratieve aspecten van chemische managementprogramma's in de EU, geeft Hansen leiding aan ongeveer 600 werknemers. Velen daarvan bevinden zich in Helsinki, waar de kantoren van ECHA zijn gevestigd.

Laten we het over Europa hebben. Uitvoerend directeur Bjorn Hansen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), Lynn L. Bergeson, en Jane S. Vergnes, Ph.D., DABT®  … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Nieuwe EU-databank voor verontreinigende stoffen …

Nieuwe EU-databank voor verontreinigende stoffen

… vanaf 2021: Impulsen voor recyclingbeheer. ‘Vanaf 5 januari 2021 moet informatie over producten die zeer zorgwekkende stoffen bevatten en die in de EU op de markt worden gebracht, worden gemeld aan het … <Lees Meer>

Informatie en hulp bij Brexit

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) werkt zijn IT-tools en informatie over het vertrek van het VK uit de EU bij. ECHA heeft zijn IT-tools en informatie op internet over de terugtrekking van het VK uit de EU … <Lees Meer>

Wat vinden EU-burgers van nanomaterialen?

Wat vinden EU-burgers van nanomaterialen?

Een recent onderzoek dat in vijf geselecteerde EU-landen is uitgevoerd, toont aan dat burgers een betere etikettering eisen van alledaagse producten die nanomaterialen bevatten. Ze willen een groter bewustzijn van de … <Lees Meer>

Reach: Het doel van beperking en autorisatie

Volgens REACH zijn autorisatie en beperking twee krachtige instrumenten die zijn ontworpen om het gebruik en het op de markt brengen van schadelijke chemicaliën te controleren. Hoewel hun mechanismen … <Lees Meer>

ECHA waarschuwt: Bereid je voor op Brexit!

VK naar verwachting los van ECHA en EU Reach

ECHA herinnert chemische bedrijven eraan dat de overgangsperiode voor Brexit – de formele terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) – op 31 december 2020 afloopt. Het agent- … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

23% geïmporteerde producten niet in overeenstemming met REACH en CLP!

Uit een proefproject van het handhavingsforum van ECHA waarin de invoer van producten in de EU werd onderzocht, blijkt dat 23 % van de geïnspecteerde producten niet in overeenstemming is met REACH en CLP. … <Lees Meer>

Meer chemicaliën beoordelen op hormoonontregelende effecten

Een Europees richtsnoer dat gericht is op het identificeren van hormoonontregelende pesticiden kan – met enkele aanpassingen – worden gebruikt om de hormoonontregelende effecten van andere chemicaliën te … <Lees Meer>

EU-debat over uitbannen vervuilende microplastics gaat door

Bedrijven lobbyen bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om te voorkomen dat het microplastics verbiedt. Microplastics zijn plastic deeltjes die in de natuur terecht- … <Lees Meer>

Voorstel ECHA is ’s werelds breedste beperking …

opzettelijk gebruik microplastics. Na een uitgebreide raadpleging in 2019 heeft het Agentschap zijn voorstel geactualiseerd, terwijl het onafhankelijk bleef en een transparante en … <Lees Meer>

Delen van informatie over export schadelijke …

 … chemicaliën blijft toenemen. Meldingen van EU-bedrijven om bepaalde gevaarlijke chemicaliën buiten de Unie te exporteren, zijn de afgelopen drie jaar gestaag blijven stijgen. In 2019 werden meer dan 10 000 meldingen verwerkt. Dat is een … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Groot EU-project ontwikkelt REACH-compatibel …

nano-read-across-raamwerk. JCR, RIVM, BfR en BASF direct betrokken, met ECHA in adviesraad. Een EU-project waarbij ECHA als adviseur betrokken is, heeft een raamwerk ontwikkeld voor het groeperen van nanomaterialen dat is ontworpen … <Lees Meer>

Rapportageverplichting SCIP-database komt in 2021!

Rapportageverplichting SCIP-database komt in 2021!

Het is duidelijk voor iedereen die artikelen met SVHC’s boven 0,1 massaprocent (massapercentage) produceert en/of verkoopt, dat de meldingsvoorschriften voor SVHC’s (Substances of Very High Concern) on-handig … <Lees Meer>

Komt er een wettelijk verbod op gebruik microkorrels in Europa?

Komt er een wettelijk verbod op gebruik microkorrels in Europa

Microkorrels zijn massieve plastic deeltjes met een diameter kleiner dan een millimeter. Patenten voor microkorrels in producten voor persoonlijke verzorging. Denk aan cosmetica,  … <Lees Meer>

PFAS-gemak dient de mens, maar tegen welke prijs?

PFAS-gemak dient de mens, maar tegen welke prijs?

Een klasse van synthetische chemicaliën, per- en polyfluoralkyl-stoffen (PFAS) genaamd, bestaat al sinds de jaren 40 van de vorige eeuw en maakt ons leven gemakkelijk met hun antikleef- en vlekbestendige … <Lees Meer>

22 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan …

22 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan EU-regelgeving

… voor import en export. Exporteurs van deze stoffen moeten nu hun aangewezen nationale autoriteit op de hoogte stellen alvorens ze uit te voeren. In de meeste gevallen is ook toestemming van het importerende land  … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Europese focus op PMG- en zPzM-stoffen neemt toe

Europese focus op PMG- en zPzM-stoffen neemt toe

Op 9 mei 2020 is de Europese Commissie (EC) een openbare raadpleging begonnen over een routekaart voor “Chemische strategie voor duurzaamheid”. In de routekaart staat dat het regelgevingskader voor chemicaliën moet … <Lees Meer>

Regelgeving is de belangrijkste motor voor vervanging

Regelgeving is de belangrijkste motor voor vervanging

Concludeert nieuwe ECHA-studie. In een nieuwe studie heeft het European Chemicals Agency (ECHA) brancheverenigingen en meer dan 80 bedrijven onderzocht om erachter te komen waarom bedrijven gevaarlijke chemicaliën vervangen door veiliger alternatieven. Het … <Lees Meer>

Vijf landen werken samen om belanghebbenden …

Vijf landen werken samen om belanghebbenden te informeren over hormoonontregelaars

… te informeren over hormoonontregelaars. Vijf EU-lidstaten werken samen aan een website om belanghebbenden binnen de EU te informeren over de status van stoffen die zijn geïdentificeerd als hormoonontregelende … <Lees Meer>

Beperking en autorisatie leiden tot vervanging schadelijke chemicaliën

Beperking en autorisatie leiden tot vervanging schadelijke chemicaliën

Vervanging van schadelijke chemicaliën door veiligere alternatieven en groenere technologieën wordt sterk gedreven door regelgeving, waarbij bedrijven melden dat beperkingen en autorisatie hun belangrijkste drijfveren … <Lees Meer>

CEO’s van Shell, Siemens, EDF en Vattenfall …

CEO's van Shell, Siemens, EDF en Vattenfall 'aan boord' EU initiatief voor schone waterstof

… ‘aan boord’ EU initiatief voor schone waterstof. Gelekt document over de nieuwe European Clean Hydrogen Alliance toont aan dat fossiele brandstof waterstof waarschijnlijk een belangrijke rol zal spelen in de … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

EU-inspecteurs controleren consumentenproducten op gevaarlijke stoffen

EU-inspecteurs controleren consumentenproducten op gevaarlijke stoffen

Het Handhavingsforum is intern overeengekomen dat het grote handhavingsproject voor 2022 zal zijn gericht op geïntegreerde controles … <Lees Meer>

UK bevestigt dat het zich niet aansluit bij ECHA

UK bevestigt dat het zich niet aansluit bij ECHA

De Britse regering heeft verklaard niet in overeenstemming te zijn met het EU-beleid inzake chemische stoffen en introduceert haar eigen controversiële systeem. Het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en … <Lees Meer>


Blokkeringen en goedkeuringen ECHA Commissie biociden

Blokkeringen en goedkeuringen ECHA Commissie biociden

De ECHA commissie biociden (BPC) heeft een aanvraag voor de goedkeuring van de werkzame stof esbiothrin en een aanvraag voor toelating van de Unie voor … <Lees Meer>

4 chemicaliën toegevoegd aan kandidaatslijst ZZS

Vier chemicaliën toegevoegd aan kandidaatlijst zeer zorgwekkende stoffen

Drie van deze stoffen zijn giftig voor de voortplanting en één is een hormoon-ontregelaar. De Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevat nu 209 stoffen die ernstige … <Lees Meer>


Alternatieven voor dierproeven nog steeds veel gebruikt

Alternatieven voor dierproeven nog steeds veel gebruikt

Uit het meest recente rapport van ECHA blijkt dat aanpassingen nog steeds meer worden gebruikt dan experimentele studies, waarbij read-across de meest gebruikte optie is. Bij in-vitrotests … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

EU-lidstaten melden illegale en niet-effectieve ontsmettingsmiddelen

EU-lidstaten melden illegale en niet-effectieve ontsmettingsmiddelen

Verschillende EU-landen hebben aan ECHA en de Europese Commissie gemeld dat de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een groter aantal niet-conforme (hand) desinfectiemiddelen op … <Lees Meer>

VK naar verwachting los van ECHA en EU Reach

VK naar verwachting los van ECHA en EU Reach

Het VK is niet langer op zoek naar geassocieerd lidmaatschap van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) nadat het volgend jaar de paraplu van de EU-douane-unie verlaat, wat betekent dat het land … <Lees Meer>

ZZS SCIP-database: meer informatie voor een betere recycling?

ZZS SCIP-database: meer informatie voor een betere recycling?

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zet momenteel de nieuwe SCIP-database op. Het wil ‘zorgwekkende stoffen in producten’ opsommen … <Lees Meer>


Safer Chemicals Conference 2020

Een nieuwe manier om meldingen van antigifcentrum voor te bereiden

Hoe leveren we veiligere chemicaliën? Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe EU-verplichtingen inzake het opstarten van chemicaliën volgend jaar? Kom naar ons evenement … <Lees Meer>

ECHA breidt de verificatie van registratiedossiers uit

ECHA breidt de verificatie van registratiedossiers uit

Volgens artikel 41, lid 5, van REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 moet het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een bepaald deel van de registratiedossiers  … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Wereldwijde marktvoorspelling & …

29 april 2020: Webinar Chemical Watch

… industrieanalyse biogebaseerde epoxyharsen tot 2028. De impact van de COVID-19-pandemie is voelbaar in de chemische industrie. Het toenemende onvermogen in de productie- en … <Lees Meer>

Besluit mancozeb doorgeschoven naar juli

Besluit mancozeb doorgeschoven naar juli

Het besluit over de toelating van schimmelbestrijder mancozeb is uitgesteld tot juli. Het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) heeft geen besluit genomen over het voorstel van … <Lees Meer>

Groeperen van chemicaliën versnelt regelgeving

Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie

Om het identificeren en beheersen van de risico’s van gevaarlijke chemicaliën te versnellen, screent ECHA structureel vergelijkbare stoffen in groepen. Vorig jaar beoordeelde het Agentschap s  … <Lees Meer>

De chemische uitdagingen van 2020!

De chemische uitdagingen van 2020!

Het jaar 2020 heeft tal van unieke uitdagingen gebracht voor EU-productimporteurs en -fabrikanten, waaronder die in de chemische sector. Net zoals de meeste bedrijven grip kregen op hun … <Lees Meer>

Waarom ‘forever chemicals’ belangrijk zijn …

Waarom ‘forever chemicals’ belangrijk zijn en waarom u dat ook zou moeten vinden

… en waarom u dat ook zou moeten vinden. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) worden sinds de jaren veertig van de vorige eeuw gebruikt in consumentenproducten. Ze zijn buitengewoon … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Verlenging deadline evaluatie REACH-dossiercontroles

Verlenging deadline evaluatie REACH-dossiercontroles

Maatregel betreft deadlines tot eind mei! Echa heeft besloten om een aantal termijnen te verlengen om bedrijven te helpen tijdens de Covid-19-coronaviruspandemie, waaronder die met betrekking tot de … <Lees Meer>

Waterborne Coatings Market Research Report …

Het Waterborne Coatings Market Research Report voorspelt groei tot 2025

… voorspelt groei tot 2025. Het Waterborne Coatings Market-rapport bevestigt de toekomstige marktvoorspellingen met betrekking tot de marktgrootte, omzet, productie, consumptie, … <Lees Meer>

Webinar: op weg naar een veiligere circulaire economie

Naar een circulaire economie

Sectoroverschrijdende analyse van ECHA Scip-database. Deze eendaagse virtuele conferentie van Chemical Watch biedt de laatste … <Lees Meer>

Coatingsindustrie ondersteunt strijd …

Coatingsindustrie ondersteunt strijd tegen Corona-pandemie

… tegen Corona-pandemie. De internationale verf- en coatingsindustrie toont solidariteit en pragmatisme in tijden van nood. Talrijke leveranciers van grondstoffen en coatingsfabrikanten … <Lees Meer>

Verkoop van biogebaseerde epoxyharsen …

Verkoop van biogebaseerde epoxyharsen stijgt komende jaren spectaculair

… stijgt komende jaren spectaculair. Deze verkoopstijging is een direct gevolg van de groeiende toepassing over de hele wereld tijdens de pandemie van COVID-19. … <Lees Meer>

29 april 2020: Webinar Chemical Watch

29 april 2020: Webinar Chemical Watch

Covid-19-gerelateerde afwijkingen in het kader van de biocidenverordening (Biocidal Products Regulations). De Europese autoriteiten en de industrie bespreken Covid-19- … <Lees Meer>

Kunnen bestaande medicijnen Covid-19 vertragen?

Kunnen bestaande medicijnen Covid-19 vertragen?

De snelste weg naar behandelingen kan zijn om bestaande medicijnen een nieuwe bestemming te geven. Maar dan moeten ze wel ‘werken’ natuurlijk. Meer dan een dozijn … <Lees Meer>

Snel desinfecterende middelen …

Snel desinfecterende middelen op de markt brengen in EU en VS?

… op de markt brengen in EU en VS. Het gebruik van handontsmetters en desinfectie van oppervlakken is een manier om de pandemie van Covid-19 te bestrijden. De biociden- … <Lees Meer>

ECHA en FDA doen afstand van regels bij viruscrisis

ECHA en FDA doen afstand van regels bij viruscrisis

De coronavirus-epidemie onderbreekt de regulerende activiteit in zowel chemische als farmaceutische producten. Zowel het in Europa gevestigde … <Lees Meer>

ECHA ondersteunt EU-brede actie tegen COVID-19

ECHA ondersteunt EU-brede actie tegen COVID-19

ECHA zal samen met de Europese Commissie de lidstaten en de industrie ondersteunen bij het aanpakken van tekorten aan desinfecterende middelen. Het Agentschap zal ook … <Lees Meer>

Omdat Reach verder gaat dan registratie …

Omdat Reach verder gaat dan registratie, ontbreken er gegevens

… ontbreken er gegevens. Handhaving van de veeleisende regels van de Europese chemische wetgeving houdt toezichthouders en bedrijven scherp. Twee jaar geleden slaakte de chemische  … <Lees Meer>

EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringen

EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringen

EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringen. Binnen 12 maanden! Het Europees Milieubureau heeft tien activiteiten voorgesteld die Echa tegen maart 2021 moet voltooien om de implementatie van REACH … <Lees Meer>

Hoe zit ‘t met glyfosaat?

Hoe zit ‘t met glyfosaat?

In maatschappij en media worden kritische vragen gesteld over de Europese beoordeling van de werkzame stof glyfosaat. Hoe gaat dit in de Europese Unie? Is glyfosaat  … <Lees Meer>

ECHA introduceert zoekapplicatie chemicaliën-wetgeving EU

EUCLEF biedt oriëntatie in jungle EU-wetgeving

‘MKB profiteert waarschijnlijk het meest van centrale systeem’, aldus het agentschap. De op 11 maart 2020 gelanceerde eerste versie van Echa’s EU-zoeker (EUCLEF) naar chemicaliënwetgeving bevat 35 wetgevingsstukken. … <Lees Meer>

ECHA verzamelt informatie over cadmium en asbest!

ECHA verzamelt informatie over cadmium en asbest!

Wat zijn de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan asbest, cadmium en de anorganische cadmium verbindingen? ECHA … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ECHA stelt zeven nieuwe stoffen voor autorisatie voor

ECHA stelt zeven nieuwe stoffen voor autorisatie voor

ECHA beveelt aan om zeven gevaarlijke stoffen op te nemen in de autorisatielijst van REACH (bijlage XIV). Opmerkingen kunnen uiterlijk op 5 juni 2020 worden ingediend. Heeft u opmerkingen en  … <Lees Meer>

Strenger Brexit-standpunt EU

Strenger Brexit-standpunt EU

Afstemmingsvraag drijft Europese Unie en Verenigd Koninkrijk verder uiteen. Verenigd Koninkrijk wil chemische bijlage opnemen in uitgebreide vrijhandelsovereenkomst. EU-lidstaten hebben … <Lees Meer>

EUCLEF biedt oriëntatie in jungle EU-wetgeving

EUCLEF biedt oriëntatie in jungle EU-wetgeving

40 chemische voorschriften samen in één online service. De Europese wetgeving voor chemische wetgeving (EUCLEF) is een nieuwe online service van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Als u chemicaliën … <Lees Meer>

ECHA controleert 50% meer dossiers op naleving in 2019

Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie

Er zijn belangrijke veiligheidsgegevens gevraagd om duidelijkheid te krijgen over de langetermijneffecten van chemische stoffen op de gezondheid van de mens en het milieu, met inbegrip van… <Lees Meer>

Bedrijven moeten meer gegevens over ‘nanovormen’ verstrekken

ECHA heeft tot nu toe een laag aantal registratiedossiers voor nanomaterialen ontvangen. Op 1 januari 2020 waren slechts 36 stoffen voor ‘nanovormen’ … <Lees Meer>

Bulk geïmporteerde goederen in EU niet-conform

Bulk geïmporteerde goederen in EU niet-conform

Volgens de industrie-instantie Cefic zijn geïmporteerde goederen de belangrijkste bron van niet-naleving van … <Lees Meer>

Veel Bisfenol A alternatieven hormonaal schadelijk?

Veel Bisfenol A alternatieven mogelijk hormonaal schadelijk

In de studie van het Duitse Federaal Agentschap voor het Leefmilieu (Umweltbundesamts oftewel UBA) werden 44 mogelijke alternatieve … <Lees Meer>

EP tegen meer schadelijk lood in PVC

Europees Parlement is tegen meer schadelijk lood in PVC

Het Europees Parlement heeft een stuk wetgeving van de Europese Commissie geblokkeerd dat waarschijnlijk tot schadelijker lood in PVC-producten … <Lees Meer>

Ongeschiktheid groepsbenadering stoffen

REACH: ZVO toont ongeschiktheid groepsbenadering stoffen aan!

REACH: ZVO toont ongeschiktheid groepsbenadering stoffen aan! De groepsbenadering is een herhaaldelijk besproken aanpak van de registratie van stoffen … <Lees Meer>

Brexit: Johnson en Barnier hebben posities ingenomen

Brexit: Johnson en Barnier hebben posities ingenomen

Verenigd Koninkrijk wil vrijhandel zonder aanpassing aan EU-normen. In de aanloop naar de intensieve besprekingen van volgende maand zijn er fundamentele … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

ECHA is sleutel voor EU Green Deal

ECHA is sleutel voor EU Green Deal

Maar financiering werpt schaduw vooruit. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en de betrokken industrie, zijn belangrijke actoren voor de Green Deal van de. … <Lees Meer>

EC gaat strijd aan met gevaarlijke tatoeage-inkt

Europese Commissie gaat strijd aan met gevaarlijke tatoeage-inkt

De Europese Commissie wil een 4.000-tal gevaarlijke chemicaliën in tatoeage-inkt bannen. Dat bevestigt de Commissie aan het Duitse … <Lees Meer>

ECHA begint met het veiliger maken van drinkwater

ECHA begint met het veiliger maken van drinkwater

ECHA begint met het opstellen van een lijst van stoffen die veilig kunnen worden gebruikt in materialen die in contact komen met drinkwater. Het doel is de consu- … <Lees Meer>

Indeling en etikettering van mengsels klopt in veel gevallen niet!

Indeling en etikettering van mengsels klopt in veel gevallen niet!

Een derde van de onderzochte SDS documenten was niet in overeenstemming met de vereisten. Een EU-breed hand- … <Lees Meer>

Britse regering drong aan op aanpassing van EU-regelgeving

Britse regering drong aan op aanpassing van EU-regelgeving na Brexit

Harmonisatiecode om REACH en Echa-lidmaatschap te garanderen – De herkozen Britse regering wordt geconfronteerd met nieuwe oproepen … <Lees Meer>

Nieuws over watergedragen coatings!

Nieuws over watergedragen coatings!

‘Een belangrijke verbetering ligt in het ontwerpen van emulgatorvrije emulsies’. Watergedragen coatings zijn de belangrijkste component geweest  om op … <Lees Meer>

ECHA houdt geen rekening met updates tijdens evaluatie

ECHA houdt geen rekening met dossierupdates tijdens evaluatiebeslissingen

Zodra ECHA een ontwerpbesluit naar registranten heeft verzonden, houdt het geen rekening met dossierupdates tijdens de besluitvorming over evaluatie. Registranten moeten … <Lees Meer>

ECHA bewaart niet-overgedragen VK-registratiegegevens

Brexit: ECHA bewaart niet-overgedragen VK-registratiegegevens

In het geval van een een no-deal Brexit bewaart ECHA gegevens over alle Britse REACH-registraties die niet zijn overgedragen aan EU-entiteiten. Het agentschap stelt ze … <Lees Meer>

EU inspecteurs richten zich op REACH-autorisatieplichten

Inspecteurs in de EU richten zich op REACH-autorisatieplichten

Het handhavingsforum heeft besloten dat zijn volgende grote project zich zal concentreren op REACH-autorisatie. Het Forum is ook gestart met een proefproject voor … <Lees Meer>

Nanomaterialen onder de biociden-verordening

Nanomaterialen onder de biocidenverordening

EU roept bedrijven op zich voor te bereiden op nieuwe informatieverplichtingen met betrekking tot nanomaterialen! Het Europees Agentschap voor … <Lees Meer>

Ja, ik wil graag gratis en vrijblijvend informatie ontvangen over alle ontwikkelingen rondom UFI code, het gifcentrum en andere ECHA gerelateerde onderwerpen!

Achtste editie van GHS reeds verkrijgbaar

Nanomaterialen onder de biocidenverordening

Veel landen zijn nog druk bezig de zevende herziene editie van de GHS bij te werken en te implementeren. Terwijl het comité van deskundigen … <Lees Meer>

EU lidstaten evalueren 74 stoffen in 2020-2022

EU lidstaten evalueren 74 stoffen in 2020-2022

In het kader van het communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) 2020-2022 heeft 74 stoffen voorgesteld voor evaluatie door … <Lees Meer>

Richtlijnen voor respons volgens de Cefic

Chemisch transport: richtlijnen voor respons volgens de Cefic

Bedrijven die betrokken zijn bij de productie, het beheer en de distributie van chemicaliën zijn er verantwoordelijk voor dat hun systemen en processen … <Lees Meer>

Nieuwe Brexit-deal ‘kans om vast te grijpen’

Nieuwe Brexit-deal 'kans om vast te grijpen'

Nieuwe Brexit-deal ‘kans om vast te grijpen’, aldus de Britse industrie bij monde van de CIA en de Cefic, hoewel ‘het niet perfect is’. Een nieuwe Brexit … <Lees Meer>

Waarschuwing Britse fabrikanten

Britse fabrikanten waarschuwen voor teruggang bij aanpassing EU-regelgeving

Britse fabrikanten waarschuwen voor teruggang bij aanpassing EU-regelgeving. De retoriek van ‘taking back control’ over de Britse regelgeving is bron … <Lees Meer>

Deze website wordt gesponsord door Siam Northwest Europe.