ECHA’s RAC: Glyfosaat niet kankerverwekkend

Echa ziet eerste verbetering in voortgang van biocidenherzieningsprogramma
ECHA’s RAC: Glyfosaat niet kankerverwekkend – Het Comité risicobeoordeling (RAC) van het ECHA stemt in met de handhaving van de huidige indeling van glyfosaat als stof die ernstige oogletsels veroorzaakt en giftig is voor in het water levende organismen. Op basis van een brede evaluatie van wetenschappelijk bewijs concludeert het comité opnieuw dat de indeling van glyfosaat als carcinogeen niet gerechtvaardigd is.
3 redenen om voor Siam software te kiezen

Conclusies

De RAC heeft geconcludeerd dat de bestaande indeling van glyfosaat – als stof die ernstige oogletsels veroorzaakt en toxisch is voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen – moet worden gehandhaafd. Het comité kwam tot de bevinding dat het beschikbare wetenschappelijke bewijs niet voldeed aan de criteria om glyfosaat in te delen voor specifieke doelorgaantoxiciteit of als kankerverwekkende, mutagene dan wel voor de voortplanting giftige stof.

 

Criteria

Het comité heeft de gevaarlijke eigenschappen van glyfosaat getoetst aan de criteria van de verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking (CLP). Bij het vormen van hun advies hebben zij een uitgebreide hoeveelheid wetenschappelijke gegevens en vele honderden tijdens de raadplegingen ontvangen opmerkingen in overweging genomen.

 

In overeenstemming voorstel 4 lidstaten

Het nieuwe RAC-advies is in overeenstemming met het voorstel van de vier lidstaten die glyfosaat momenteel beoordelen: Zweden, Frankrijk, Hongarije en Nederland, alsook met het RAC-advies van 2017.

 

Publicatie ECHA website

Het goedgekeurde advies zal medio augustus op de website van ECHA worden gepubliceerd en aan de Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) worden toegezonden. De EFSA zal haar risicobeoordeling van glyfosaat uitvoeren, die naar verwachting in juli 2023 klaar zal zijn.

 

De rol van de Europese Commissie

De Europese Commissie zal de conclusies van de EFSA analyseren, evenals het verslag over de beoordeling van de verlenging dat is opgesteld door Zweden, Frankrijk, Hongarije en Nederland. De Commissie zal dan een verslag over de verlenging en een ontwerpverordening aan de lidstaten voorleggen over de vraag of de goedkeuring van glyfosaat al dan niet kan worden verlengd.

 

Geharmoniseerde indeling en etikettering

Samen met de Commissie en de lidstaten voert het ECHA het geharmoniseerde indelings- en etiketteringsproces (CLH) voor gevaarlijke stoffen uit. Het doel is de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de gevaren die er het meest toe doen.
Bij de geharmoniseerde indeling en etikettering wordt alleen gekeken naar de gevaarlijke eigenschappen van de stof: het vermogen om schade te veroorzaken. Er wordt niet gekeken naar de blootstelling van mensen of het milieu aan glyfosaat. Dit zal deel uitmaken van de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling door de EFSA.

 

Comité risicobeoordeling (RAC)

Het Comité risicobeoordeling bestaat uit wetenschappers die door de EU-lidstaten worden voorgedragen en door de raad van bestuur van het ECHA op persoonlijke titel worden benoemd. Het comité heeft waarnemers van verschillende EU-organisaties die het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en het bedrijfsleven vertegenwoordigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opstellen van wetenschappelijke adviezen die vervolgens door de Europese Commissie en de EU-lidstaten worden gebruikt wanneer zij beslissen hoe chemische risico’s moeten worden beheerst.

 Foto: Maxmann via Pixabay

Bron: ECHA
Lees ook: Beperking 34 bisfenolen vanwege mogelijke hormonale of reprotoxische effecten

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!