Gevarenclassificatie Glyfosfaat niet gewijzigd

Gevarenclassificatie Glyfosfaat niet gewijzigd
Gevarenclassificatie Glyfosfaat niet gewijzigd – In het laatste advies van het ECHA-comité risicobeoordeling (RAC) wordt aanbevolen de bestaande classificatie van glyfosaat te handhaven als een stof die ernstig oogletsel veroorzaakt en giftig is voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 
Nog maar een jaar geleden startte het RAC voor risicobeoordeling een proces om het huidige voorstel voor geharmoniseerde indeling en etikettering van glyfosaat te herzien. De herziening werd in gang gezet door een aanvraag van 2019 van de de Glyphosate Renewal Group (GRG) – om de goedkeuring van glyfosaat voor gebruik te verlengen (de huidige goedkeuring verloopt eind dit jaar). De GRG is een groep particuliere bedrijven die de stof willen blijven gebruiken. De aanvraag werd vervolgens beoordeeld door de Assessment Group on Glyphosate (AGG). Deze groep heeft haar conclusies breed toegelicht en gepubliceerd in haar CLH-rapport. Het eindoordeel luidde dat de huidige classificatie van glyfosaat niet hoeft te veranderen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

RAC ondersteunt rapport

Het RAC ondersteunt dit rapport en concludeert dat ‘het beschikbare wetenschappelijke bewijs niet voldeed aan de criteria om glyfosaat te classificeren voor specifieke doelorgaantoxiciteit, of als een kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stof onder de CLP-verordening van de EU.’ Met deze conclusie is de weg vrij voor verlenging van de goedkeuring.

 

Waarop heeft de RAC zijn oordeel gebaseerd?

De onafhankelijke deskundigen van de commissie hebben een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken beoordeeld, waaronder de onderzoeken die zijn opgenomen in de eerdere beoordeling voor het in 2017 uitgebrachte advies.
Ze hebben ook zorgvuldig nieuwe gepubliceerde en niet-gepubliceerde gegevens opgezocht die betrekking hebben op alle vereiste CLP-gevarenklassen, inclusief specifieke doelorgaantoxiciteit na herhaalde blootstelling, carcinogeniteit, mutageniteit en reproductietoxiciteit.

 

De beoordeling was ook gebaseerd op:
  • de resultaten van het CLH-rapport van AGG, dat samenvattingen van onderzoeken bevat;
  • een vergelijking van de gegevens met de criteria voor classificatie beschreven in CLP-registratie;
  • en een beoordeling van bewijs en argumenten die leiden tot het voorstel voor classificatie.

Ten slotte hebben ze ook rekening gehouden met de studies en opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen.

 

En nu?

Het volledige advies – waarin de wetenschappelijke redenering van het RAC om tot hun conclusie te komen – gedetailleerd wordt beschreven, zal medio augustus op de website van ECHA worden gepubliceerd en naar de EFSA worden gestuurd. De EFSA zal dan haar eigen risicobeoordeling van glyfosaat voltooien, die naar verwachting in juli 2023 gereed zal zijn. En pas dan, met alle mogelijke informatie beschikbaar, zal de Europese Commissie een verlengingsrapport en een ontwerpverordening aan de lidstaten voorleggen over de vraag of de goedkeuring van glyfosaat kan worden verlengd of niet.

Foto: Maxmann Th G via Pixabay

Lees ook: Wijzigingen hoeveelheidsklasse kunnen bij dossierbeoordeling in aanmerking worden genomen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!