EU breed verbod Kankerverwekkende PAK’s in kleiduiven nodig

EU breed verbod Kankerverwekkende PAK's in kleiduiven nodig

EU breed verbod Kankerverwekkende PAK’s in kleiduiven nodig – Het Comité voor risicobeoordeling (RAC) van ECHA steunt het voorstel om polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in kleiduiven voor beschietingen te beperken. De beperking is bedoeld om verdere milieu-emissies van deze giftige en zeer persistente stoffen die zich ophopen bij mens en dier te voorkomen. Van veel PAK’s is ook bekend dat ze kanker veroorzaken.

Het RAC heeft advies uitgebracht over het voorstel van ECHA om het op de markt brengen en het gebruik van stoffen die PAK’s bevatten in kleiduiven voor het schieten te beperken. De voorgestelde beperking introduceert een concentratiegrens van 0,005 gewichtsprocent voor de som van 18 indicator-PAK’s na een overgang van een jaar met een concentratiegrens van 1 %. PAK’s zitten in bindmiddelen die worden gebruikt om kleidoelen te produceren.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Oordeel van de commissie

De commissie was van oordeel dat het beperkingsvoorstel duidelijk en goed gemotiveerd is. Hoewel de Europese Commissie eerder een vergunning had geweigerd voor een van de PAK-bevattende bindmiddelen – koolteerpek, hoge temperatuur (CTPHT) – kon de milieuvervuiling nog steeds voortduren door geïmporteerde producten en kleidoelen vervaardigd met andere bindmiddelen die PAK’s bevatten, zoals petroleumpek . Dit ondersteunt de noodzaak van verder risicobeheer.

 

Milieurisico’s met 99% verminderen

‘Van PAK-houdende kleiduiven komt naar schatting jaarlijks minimaal 270 ton PAK’s in het milieu terecht. En deze worden verbrijzeld door het schot in de open omgeving met weinig mogelijkheid om risicobeheersmaatregelen toe te passen. De voorgestelde beperking zal de geïdentificeerde risico’s binnen een redelijke termijn met 99% verminderen’, zegt Tim Bowmer, voorzitter van de RAC, in een nieuwe aflevering van de Safer Chemicals-podcast.

 

Tevens vermindering risico op kanker

Naast de milieurisico’s is het RAC van mening dat een beperking gerechtvaardigd is, aangezien het de blootstelling en het daarmee verband houdende risico op kanker voor werknemers en het publiek dat kleidoelen hanteert en beschiet, zal verminderen.

 

SEAC steunt beperking

Ook het Comité sociaaleconomische analyse (SEAC) steunt de beperking in zijn ontwerpadvies. De commissie is van mening dat het voorstel de meest geschikte maatregel voor de hele EU is om de vastgestelde risico’s aan te pakken. Rekening houdend met de evenredigheid van de voordelen en kosten voor de samenleving. De voorgestelde overgangsperiode van één jaar met een hogere concentratiegrens is echter wellicht niet nodig. De 60 dagen durende raadpleging van het ontwerpadvies staat open tot 14 november 2022.
‘We zijn specifiek op zoek naar informatie over de transitiekosten en de beschikbaarheid van eco-harsen’, zegt María Ottati, voorzitter van de SEAC. De commissie zal naar verwachting haar advies in december 2022 goedkeuren.

 

Overige uitkomsten van de septemberbijeenkomsten:
  • Het SEAC heeft zijn definitieve advies uitgebracht over het beperkingsvoorstel van ECHA voor 2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT) als een passende EU-brede maatregel om de geïdentificeerde risico’s aan te pakken, rekening houdend met de voordelen en kosten voor de samenleving. Het voorstel beperkt het op de markt brengen en het gebruik van 2,4-DNT in consumenten- en professionele producten. 2,4-DNT kan kanker veroorzaken en staat sinds 2011 op de REACH-autorisatielijst.
  • De comités bereikten overeenstemming over 11 ontwerpadviezen en keurden twee adviezen goed over autorisatieaanvragen voor chroomtrioxide.
  • Het RAC heeft negen adviezen aangenomen over geharmoniseerde indeling en etikettering, waaronder over verschillende boraatzouten.

 

Verdere informatie

De adviezen zullen in de nabije toekomst beschikbaar zijn op de webpagina’s van het RAC en SEAC.

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA nieuws update

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!