Routekaart om zeer zorgwekkende stoffen aan te pakken voltooidAls onderdeel van de SVHC 2020-routekaart – die in 2013 door de Raad van de EU is gelanceerd -, zijn alle relevante, momenteel bekende zeer zorgwekkende stoffen geïdentificeerd en opgenomen op de kandidaatslijst. Systematische screening van geregistreerde stoffen is van cruciaal belang geweest bij het identificeren van nieuwe zorgwekkende stoffen.

 
Na voltooiing heeft ECHA op 4 februari 2021 een brochure gepubliceerd met een samenvatting van de resultaten van de SVHC 2020-routekaart. SVHC’s zijn chemicaliën die kankerverwekkend, mutageen of reproductietoxisch (CMR’s), persistent zijn, bioaccumulerend en toxisch of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (PBT’s/zPzB’s) en chemicaliën die even zorgwekkend zijn, zoals hormoonontregelaars (ED’s) en sensibilisatoren. De kandidatenlijst bevat nu 211 stoffen.

Routekaart om zeer zorgwekkende stoffen aan te pakken voltooid

Nieuwe zorgwekkende chemicaliën

De routekaart was ook bedoeld om nieuwe zorgwekkende chemicaliën efficiënt te identificeren. De EU-lidstaten en ECHA hebben systematisch informatie over geregistreerde stoffen gescreend. Eind 2020 hadden de lidstaten een analyse van de regelgevingsbeheeroptie (RMOA) uitgevoerd voor ongeveer 220 mogelijk zorgwekkende chemicaliën en vastgesteld dat voor ongeveer 80% van hen verdere regelgevende maatregelen nodig waren.

 

Dibutylbis tin

Zo werd dibutylbis (pentaan-2,4-dionato-O, O ‘) tin – dat wordt gebruikt als katalysator en additief voor de productie van kunststoffen – via screening en RMOA voor het eerst opgepikt als een potentieel kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische (CMR) stof. De gevaren voor de menselijke gezondheid werden vervolgens bevestigd door een geharmoniseerde indeling en etikettering en het werd in 2020 opgenomen in de kandidatenlijst.

 

Meer informatie registranten nodig

Voor een groot deel van de gescreende chemicaliën is meer informatie van registranten nodig, op basis waarvan de autoriteiten een conclusie kunnen trekken over hun gevaren. Wanneer de informatie beschikbaar komt via stof- of dossierbeoordelingen, wordt verwacht dat sommige van de stoffen SVHC-eigenschappen hebben en zullen worden aangepakt met het beste regelgevende instrument (bijv. Autorisatie, beperking of andere wetgeving).

 

Sneller en transparanter

De SVHC-routekaart heeft de snelheid verhoogd waarmee nieuwe zorgwekkende stoffen worden geïdentificeerd als ECHA en de lidstaten zijn gaan focussen op groepen chemisch vergelijkbare stoffen. Het heeft het werk van de autoriteiten ook transparanter gemaakt door bijvoorbeeld een overzicht te geven van hun werk aan zorgwekkende chemische stoffen via het instrument voor coördinatie van openbare activiteiten (PACT).

 

Doelen voor de toekomst

Directeur Risicobeheer Jack de Bruijn vat samen: ‘Terwijl de SVHC 2020 Roadmap is voltooid, zal het werk worden voortgezet binnen de geïntegreerde regelgevingsstrategie van ECHA. Die brengt verschillende EU-voorschriften samen om de risico’s van gevaarlijke chemicaliën te beheersen. Het volgende doel is gesteld voor 2027. Tegen die tijd willen we alle stoffen die onder REACH geregistreerd zijn, gescreend hebben. Dit werk draagt ​​rechtstreeks bij aan de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling van chemische stoffen en aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties inzake chemicaliën.’

 

Verslag van de voortgang

De voortgang van de geïntegreerde regelgevingsstrategie wordt vermeld in jaarverslagen, en het volgende wordt in april 2021 gepubliceerd.

 

Verdere informatie

Foto: Rebecca Xibalba op Pixabay

Bron: ECHA
Lees ook: Ondersteuning ECHA aan EU-kankerbestrijdingsplan

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!