Openbare raadpleging ECHA over afwijking van uitsluitingscriteria voor creosoot – Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is een openbare raadpleging begonnen over een afwijking van de uitsluitingscriteria voor creosoot voor productsoort 8 (PT 8; houtconserveringsmiddelen). Krachtens de biocidenverordening (BPR) van de Europese Unie (EU) kunnen werkzame stoffen die aan de uitsluitingscriteria voldoen, alleen worden goedgekeurd of verlengd als ze voldoen aan een of meer van de volgende afwijkingscriteria.

 • blootstelling is verwaarloosbaar;
 • de werkzame stof is essentieel om een ​​ernstig gevaar voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu te voorkomen;
 • of het niet goedkeuren van de stof zou een onevenredig negatieve impact hebben op de samenleving in vergelijking met de risico’s.

Opmerkingen over de vraag of aan de voorwaarden voor afwijking is voldaan voor creosoot voor PT 8 moeten op 30 maart 2021 worden ingediend.

Openbare raadpleging ECHA over afwijking van uitsluitingscriteria voor creosoot

Uitsluitingscriteria

Werkzame stoffen die aan de volgende uitsluitingscriteria voldoen, worden doorgaans niet goedgekeurd of vernieuwd onder de biocidenverordening:

 • Carcinogene, mutagene en reprotoxische (CMR) stoffen van categorie 1A of 1B volgens de CLP-verordening (classificatie, etikettering en verpakking);
 • Hormoonontregelaars;
 • Persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) stoffen; en
 • Zeer persistente en zeer bioaccumulerende (zPzB) stoffen.

 

Gebruik creosoot in PT 8
 • Volgens het advies van het Comité voor Biociden (BPC) over de aanvraag tot verlenging van de goedkeuring, wordt creosoot in PT 8 gebruikt als:
 • houtbeschermingsmiddel,
 • als fungicide en insecticide tegen houtrotschimmels,
 • tegen houtrot in bodem- en watercontact, en tegen insecten.

 

Advies BPC

In het advies van de BPC wordt gesteld dat creosoot voldoet aan de uitsluitingscriteria, aangezien het onder de CLP is

 • ingedeeld als kankerverwekkende stof categorie 1B;
 • voorgesteld wordt om in te delen als giftig voor de voortplanting, categorie 1B;
 • en voldoet aan de criteria om PBT en zPzB te zijn.

Aangezien creosoot aan de uitsluitingscriteria voldoet, ‘is de algemene conclusie van de BPC dat de goedkeuring van creosoot in productsoort 8 normaal gesproken niet mag worden verlengd, tenzij aan een van de voorwaarden voor afwijking in artikel 5, lid 2, is voldaan.’

 

Noord-Ierland

In ons memorandum van 9 februari 2021 – genaamd ‘Following Brexit, UK Establishes New Chemical Regulatory Regimes’- vermeldden wij reeds: biocide werkzame stoffen en producten in Noord-Ierland nog steeds worden gereguleerd onder de EU BPR. Een afwijking voor creosoot voor PT 8 zou het mogelijk maken om het te laten goedkeuren voor gebruik in biociden in de EU, inclusief Noord-Ierland. Een in de EU goedgekeurde afwijking is niet van toepassing in Groot-Brittannië (GB) onder de GB BPR.

 

Toelichting categorie PT 8

De categorie PT 8 omvat biociden ‘gebruikt voor het behoud van hout – vanaf en inclusief de zagerijfase, of houtproducten – door de bestrijding van houtvernietigende of houtmisvormende organismen, waaronder insecten.’ Het omvat zowel preventieve als curatieve producten. De categorie was een uitdagende categorie onder BPR. Er zijn veel actieve stoffen ingediend maar nooit goedgekeurd. Zeven van de 43 actieve stoffen die eerder waren of inmiddels zijn goedgekeurd, zijn verlopen. Creosoot is een van de negen stoffen die momenteel opnieuw worden geëvalueerd.

 

Waarschijnlijk geen goedkeuring of verlenging creosoot

Creosoot is een stof met onbekende of variabele samenstelling die antraceen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen bevat, die beide worden beschouwd als carcinogenen zonder drempelwaarde. Het voldoet aan meer dan een van de uitsluitingscriteria en wordt daarom als een kandidaat voor vervanging beschouwd. Het product staat voor een zware strijd om aan te tonen dat het voldoet aan een of meer van de afwijkingscriteria om zijn goedkeuring te hernieuwen. Het proces voor het verlengen van een goedkeuring is complex en vereist de indiening van onderzoeken en gegevens om de veiligheid van het product aan te tonen. Ondanks het voldoen aan de uitsluitingscriteria. Op basis van de ingediende onderzoeken en gegevens is BPC van mening dat de goedkeuring niet moet worden verlengd. Met de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu op de voorgrond en gezien het feit dat er geschikte chemische en niet-chemische alternatieven beschikbaar zijn, is het waarschijnlijk dat het product niet zal worden goedgekeurd voor verlenging.

Foto: Free pictures via Pixabay

Bron: JD SUPRA
Lees ook: Nieuwe standaard om HCS/Hazcom af te stemmen op GHS

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!