Alternatieven voor dierproeven nog steeds veel gebruikt

 

Alternatieven voor dierproeven nog steeds veel gebruikt

Software voor Veiligheidsinformatiebladen

Helsinki, 8 juni 2020 – Uit het meest recente rapport van ECHA blijkt dat aanpassingen nog steeds meer worden gebruikt dan experimentele studies, waarbij read-across de meest gebruikte optie is. Bij in-vitrotests zonder dieren wordt een significante opname waargenomen.

De bevindingen van ECHA’s vierde rapport over het gebruik van alternatieve methoden voor dierproeven onder REACH laten over het algemeen relatief weinig veranderingen zien in het gebruik van alternatieven sinds het laatste rapport in 2017.

 

De alternatieven

De meest voorkomende aanpassing was het gebruik van informatie over vergelijkbare stoffen (read-across, 25%). Daarna volgen motiveringen voor het weglaten van gegevens (ontheffing van gegevens), het combineren van informatie uit verschillende bronnen (bewijskracht) en het voorspellen van eigenschappen van structureel vergelijkbare stoffen met behulp van computermodellen (QSAR).

 

Duidelijk effect REACH-bijlagen 2016

De wijziging van de REACH-bijlagen in 2016 – die vereist dat bedrijven voor bepaalde eindpunten proeven op dieren (in vitro, in chemico) gebruiken – heeft een duidelijk effect gehad omdat hun gebruik is verdrievoudigd voor huidcorrosie/-irritatie, verviervoudigd voor ernstig oogletsel/oogirritatie en meer dan 20-voudig voor huidsensibilisatie.

 

Gemiddelde en hogere volumes

De registraties voor stoffen die tussen 10 en 100 ton per jaar worden geregistreerd, volgen over het algemeen een soortgelijk patroon wat betreft alternatieve methoden en aanpassingen als die in hogere hoeveelheidsklassen. De uitzondering hierop is voor acute toxiciteit, waar er 3% minder experimentele onderzoeken zijn geweest. Het gebruik van bewijskracht- QSAR en het afzien van gegevens – daarentegen is sinds 2017 toegenomen.

 

Lagere volumes

Voor stoffen met het laagste volume (tussen 1-10 ton per jaar) zijn minder experimentele onderzoeken en minder read-across waargenomen, maar dit wordt in evenwicht gehouden met meer bewijskracht, QSAR en data-waiving.

 

Goed startpunt

Voor de toekomst zijn de gegevens die zijn verzameld in de REACH-registratiedatabase een goed startpunt voor het ontwikkelen van een unieke kennisbank voor chemicaliën gebruikt kunnen worden om alternatieve benaderingen voor dierproeven te ontwikkelen, om ondersteuning te bieden bij het verhogen van de productie en voor het gebruik van duurzame chemicaliën en de doelen van de Europese Green Deal en de digitale agenda.

 

Versterken alternatieve benaderingen

Aangezien veel registratiedossiers nog moeten worden bijgewerkt om te voldoen aan REACH, dringt ECHA er bij bedrijven op aan om gebruik te maken van alle beschikbare richtlijnen en hulpmiddelen om hun gebruik van alternatieve benaderingen te versterken bij het herzien en bijwerken van hun registraties.

 

Achtergrond

Elke drie jaar brengt ECHA aan de Commissie verslag uit over hoe de alternatieve methoden zijn gebruikt om informatie te genereren over de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen en voor risicobeoordeling. Het nu gepubliceerde rapport is gebaseerd op registratiegegevenssets die in 2016 en in 2019 zijn geëxtraheerd – en biedt een alomvattend inzicht in de reeks alternatieve methoden en teststrategieën die worden gebruikt voor alle geregistreerde chemicaliën in de EU.

 

Laatste redmiddel

Testen op gewervelde dieren is alleen toegestaan ​​als laatste redmiddel onder REACH en het doel van ECHA is het promoten van testmethoden zonder dieren en andere alternatieven.

Bron: Agility PR Newsroom
Lees ook: EU-lidstaten melden illegale en niet-effectieve ontsmettingsmiddelen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!