EU-lidstaten melden illegale en niet-effectieve ontsmettingsmiddelen

 

EU-lidstaten melden illegale en niet-effectieve ontsmettingsmiddelen

Software voor Veiligheidsinformatiebladen

Helsinki, 5 juni 2020 – Verschillende EU-landen hebben aan ECHA en de Europese Commissie gemeld dat de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een groter aantal niet-conforme (hand) desinfectiemiddelen op de markt. Nationale handhavingsinstanties ondernemen maatregelen om burgers te beschermen tegen de risico’s van illegale en ineffectieve producten.

De grote vraag naar ontsmettingsmiddelen ter bestrijding van COVID-19 en de verlening door de lidstaten van vergunningen voor gezondheidsnoden hebben nieuwe producenten en leveranciers op de markt gebracht. Deze bedrijven hebben mogelijk geen voorkennis van het toepasselijke rechtskader. Hoewel velen te goeder trouw handelen en alle beschikbare hulp van ECHA en de nationale autoriteiten gebruiken, lijken sommigen van de situatie te profiteren.

 

20 EU-lidstaten hebben sinds maart 2020 een toename van niet-conforme (hand) desinfectiemiddelen op hun markten gemeld.

 

Ondeskundigheid ten top

Velen van hen meldden gevallen van ontsmettingsmiddelen die niet over de vereiste autorisatie of vergunning beschikken of geen gevarenetikettering hebben. Veel landen gaven ook aan producten te hebben gevonden waarvan werd beweerd dat ze ontsmettingsmiddelen waren, maar die een formulering hadden die niet voldoende effectief kan zijn tegen virussen. Bijvoorbeeld vanwege onvoldoende concentraties van werkzame stoffen met virucidale activiteit die de verspreiding van virussen stopt.

 

De lidstaten in actie

Wanneer de lidstaten van mening zijn dat deze producten een ernstig risico vormen voor de gezondheid van zowel beroepsbeoefenaars als consumenten, melden zij de maatregelen die tegen die middelen zijn genomen in het systeem voor snelle waarschuwing voor niet-voedingsproducten (Rapid Alert System for Non-Food Product oftewel RAPEX). Met als doel een veilige interne EU-markt wordt verzekerd en bekendheid bij de bevolking met dergelijke producten.

 

Marktinspecties

Nationale handhavingsinstanties blijven marktinspecties uitvoeren om te voorkomen dat ineffectieve producten die aan consumenten op de markt worden gebracht als ontsmettingsmiddelen worden gebruikt tegen COVID-19. Handhavingsmaatregelen omvatten boetes en het uit de handel nemen van de producten.

 

De rol van ECHA

‘Wanneer desinfectiemiddelen op een verkeerde manier worden gemaakt of gebruikt,vormen ze eerder een gezondheidsrisico dan een bescherming. Het is belangrijk dat de nationale autoriteiten de wettelijke bepalingen controleren en handhaven. Ook in tijden van uitzonderlijke omstandigheden. ECHA verzamelt de feedback van de nationale autoriteiten over specifieke moeilijkheden en dringende vragen die moeten worden opgehelderd om de handhaving op nationaal niveau te ondersteunen.’ Aldus Erwin Annys, hoofd van de ondersteunings- en handhavingseenheid van ECHA.

 

Snelle toegang ontsmettingsmiddelen

In het kader van de COVID-19-pandemie worden Europese staten aangemoedigd om afwijkingen toe te passen op de normale productautorisatie-eisen van de Biocidenverordening (BPR) (‘vergunningen voor gezondheidsnoodsituaties’). Met als doel de productie van ontsmettingsmiddelen te versnellen om ervoor te zorgen dat zorgverleners en burgers toegang hebben tot deze producten.

 

Ondersteuning ECHA en de Europese Commissie

‘ECHA en de Europese Commissie ondersteunen de nationale autoriteiten hierbij door onder meer richtlijnen te geven over de vereisten voor werkzame stoffen die de verspreiding van virussen bestrijden.

 

Richtlijnen grensproducten

‘Met betrekking tot grensproducten (cosmetica versus biociden) heeft de Europese Commissie richtlijnen gepubliceerd om de toepassing van de EU-wetgeving in deze gevallen te vergemakkelijken. Ze bevatten een handleiding over het toepassingsgebied van de cosmeticaverordening en specifieke richtlijnen over de toepasselijke wetgeving voor achtergebleven handreinigers en handdesinfectiemiddelen.

 

Europees Bureau voor fraudebestrijding

‘ECHA en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) zijn overeengekomen informatie van wederzijds belang te delen die is verzameld in het kader van onderzoeken in verband met de COVID-19-crisis. In maart 2020 heeft de eenheid die belast is met de bestrijding van namaakgoederen en de illegale handel in OLAF een onderzoek ingesteld naar de illegale handel in COVID-19-gerelateerde producten, waaronder ontsmettingsmiddelen.

 
Bron: ECHA
Lees ook: Snel desinfecterende middelen op markt brengen in EU en VS?

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!