Gerapporteerde handel gevaarlijke chemicaliën nam toe na Brexit

Gerapporteerde handel gevaarlijke chemicaliën nam toe na Brexit
Gerapporteerde handel gevaarlijke chemicaliën nam toe na Brexit – Het gerapporteerde volume van chemicaliën dat werd geëxporteerd uit en geïmporteerd naar de Europese Unie (EU) onder de Prior Informed Consent (PIC)-verordening, is in 2021 aanzienlijk gestegen, grotendeels als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk.

Uit het meest recente jaarverslag van ECHA over de handel in bepaalde gevaarlijke chemische stoffen die in de EU verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn, blijkt dat de uitvoer uit de EU in 2021 met 19 % is gestegen ten opzichte van 2020. In totaal 791 576 ton PIC-chemicaliën werden in de loop van het jaar geëxporteerd.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Export van PIC-chemicaliën

De export van benzeen – dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om kunststoffen, harsen, synthetische vezels, kleurstoffen en rubbersmeermiddelen te maken – steeg met 143 % tot ongeveer 187 000 ton in 2021. Niet-EU-landen importeerden voornamelijk benzeen voor gebruik in de petrochemische industrie en voor analytisch onderzoek en ontwikkeling. Terwijl ethyleendichloride (1,2-dichloorethaan) – een industriële chemische stof die voornamelijk wordt gebruikt voor de productie van PVC en als oplosmiddel – voor het derde jaar op rij de meest geëxporteerde PIC-chemische stof blijft.

Top 6 geëxporteerde chemicaliën en hun aandeel in het totaal van 2021

Top 6 geëxporteerde chemicaliën en hun aandeel in het totaal van 2021

Duitsland grootste exporteur PIC-chemicaliën

Net als in voorgaande jaren heeft Duitsland de grootste hoeveelheden PIC-chemicaliën geëxporteerd, hoewel de volumes met 13 % zijn gedaald ten opzichte van 2020. Nederland heeft een aanzienlijke stijging gemeld, voornamelijk als gevolg van de hoeveelheden benzeen die naar het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn geëxporteerd. Dat werd in het verleden niet gerapporteerd omdat het deel uitmaakte van de handel op de interne markt.

 

Invoer van PIC-chemicaliën

Als niet-EU-land heeft het VK ook aanzienlijk bijgedragen aan de toename van de invoer in de EU. De totale hoeveelheid PIC-chemicaliën die in 2021 in de EU werd ingevoerd, bedroeg 883 120 ton, wat 120 % meer is dan in 2020. Ongeveer 284 000 ton kwam uit het VK.

Top 6 exporterende lidstaten in 2021 en fluctuatie vergeleken tot 2020

Top 6 exporterende lidstaten in 2021 en fluctuatie vergeleken tot 2020

Ook invoer benzeen in EU toegenomen

In dezelfde trend als de uitvoer, is ook de invoer van benzeen in de EU toegenomen. De 500 000 ton geïmporteerde vertegenwoordigde ongeveer 57 % van de totale hoeveelheid PIC-chemicaliën die in 2021 in de EU werd ingevoerd. Ethyleendichloride (1,2-dichloorethaan) was opnieuw de op één na meest geïmporteerde PIC-chemicaliën. Van de 343 000 ton die in de loop van het jaar in de EU werd ingevoerd, kwam bijna 73 % uit het VK.

Top 6 exporterende niet-EU-landen en hun aandelen vanaf 2021

Top 6 exporterende niet-EU-landen en hun aandelen vanaf 2021

Achtergrond

Artikel 10 van de verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC-verordening) vereist dat importeurs en exporteurs uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar informatie verstrekken over de jaarlijkse handel in de in bijlage I van de verordening vermelde chemische stoffen aan hun aangewezen nationale autoriteiten. Elk EU-land moet vervolgens de geaggregeerde informatie aan ECHA verstrekken, zodat deze op EU-niveau kan worden samengevat en niet-vertrouwelijke informatie openbaar kan worden gemaakt.

 

Een overzicht

24 landen verstrekten gegevens aan ECHA over de export van PIC-chemicaliën uit de EU in 2021, van 532 exporteurs. Drie EU-landen en Noord-Ierland verklaarden dat ze geen PIC-chemicaliën hadden uitgevoerd. 22 EU-landen hebben gegevens verstrekt over de invoer van PIC-chemicaliën in de EU in 2021 van 195 importeurs. Vijf EU-landen en Noord-Ierland hebben verklaard geen PIC-chemicaliën te hebben geïmporteerd. Er was een toename van 6 % in het aantal exporteurs en 42 % in importeurs aangezien de uitvoer en invoer van en naar het VK voor het eerst binnen de reikwijdte van de jaarlijkse rapportage vielen.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Is titaandioxide kankerverwekkend of niet?

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!