REACH-autorisatie heeft positieve gevolgen voor de gezondheid en het milieuIn het op 13 januari gepubliceerde studie presenteert de analyse van ECHA over de gevolgen van autorisatie. Het is gebaseerd op gegevens en kennis die zijn verzameld tijdens het vergunningsproces in de periode 2010-2020.

 
De EU-brede verplichting voor bedrijven om autorisatie van de Europese Commissie te verkrijgen alvorens schadelijke chemicaliën te gebruiken, heeft de vervanging versneld en de risico’s voor de gezondheid van mensen en het milieu verminderd. Dit alles tegen redelijke kosten.

 
Volgens het onderzoek van ECHA naar de sociaaleconomische gevolgen van REACH-autorisaties, heeft de autorisatieplicht bedrijven ertoe aangezet om af te zien van het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s).

REACH-autorisatie heeft positieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu
3 redenen om voor Siam software te kiezen

Gebruik chemicaliën op grote schaal vervangen

Van de 54 autorisatieplichtige chemicaliën is het gebruik van bijna de helft in de EU helemaal gestopt. Bovendien blijkt uit de herziening van de bestaande autorisaties dat zelfs wanneer het gebruik van bepaalde chemicaliën is voortgezet, de gebruiksvolumes met 97% zijn afgenomen. Dit geeft aan dat het gebruik van geautoriseerde chemicaliën op grote schaal is vervangen.

 

Waar vervanging nog niet mogelijk is

Waar vervanging van een schadelijke chemische stof nog niet haalbaar is, schat de studie de maatschappelijke voordelen van het goedkeuren van SVHC-toepassingen bijna 20 keer groter dan de resterende gezondheidsrisico’s. De voordelen hebben betrekking op de beschikbaarheid van producten en diensten, bedrijfsonderhoud en banen binnen de EU.

 

Veiliger werken en verminderde uitstoot

De autorisatieplicht en de door de wetenschappelijke comités van ECHA aanbevolen voorwaarden hebben bijgedragen aan het verminderen van de risico’s van voortgezet gebruik van SVHC’s voor de gezondheid van mensen en het milieu. De blootstelling van werknemers aan zeswaardig chroom is bijvoorbeeld afgenomen, waardoor het risico op kanker op het werk afneemt. Het helpt bedrijven om te voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Bovendien wordt verwacht dat de uitstoot van geëthoxyleerde nonyl- en octylfenolen (hormoonontregelende chemicaliën!) de komende 12 jaar met meer dan 90% zal afnemen.

 

Europese bedrijven kunnen concurrerend blijven

In het rapport zijn ook de geschatte kosten geactualiseerd van EU-bedrijven die een autorisatie aanvragen. Die bedragen bijna € 200.000 per aangevraagd gebruik oftewel € 7 à 9 miljoen voor alle aanvragen in een gemiddeld jaar. Peter van der Zandt, directeur Risicomanagement van ECHA: ‘We hebben meer dan 200 autorisatieaanvragen uit de industrie geanalyseerd en zien dat de autorisatieplicht positieve effecten heeft op onze gezondheid en het milieu. Het heeft de vervanging van schadelijke chemicaliën verbeterd en geholpen om hun risico’s te beheersen, terwijl het ervoor zorgt dat Europese bedrijven concurrerend kunnen blijven.’

 

Half februari rapport kosten en baten REACH-beperkingen

Volgens REACH zijn het autoriseren van het gebruik van gevaarlijke chemicaliën en het beperken van het op de markt brengen ervan twee krachtige instrumenten om chemische risico’s te beheersen. Hoewel hun mechanismen anders werken, vullen ze elkaar aan om de gezondheid te beschermen, het milieu te beschermen en ervoor te zorgen dat bedrijven op een gelijk speelveld kunnen opereren. Half februari verschijnt een apart rapport over de kosten en baten van REACH-beperkingen.

 

Achtergrond

Autorisatie op grond van de verordening betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) heeft tot doel de goede werking van de interne markt te waarborgen en ervoor te zorgen dat de risico’s van zeer zorgwekkende stoffen naar behoren worden beheerst en dat deze stoffen geleidelijk worden vervangen door veiligere alternatieven waar deze economisch en technisch haalbaar zijn.

 

Verdere informatie

 
Bron: ECHA
Lees ook: Overdracht Britse registraties naar EU moet eind maart 2021 zijn voltooid

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!