De Europese Commissie raadpleegt de invoering van nieuwe gevarenklassen in CLP

De Europese Commissie overweegt de invoering van nieuwe gevarenklassen in CLP

Foto via platform PxHere

De Europese Commissie overweegt de invoering van nieuwe gevarenklassen in CLP – De wijziging introduceert PBT/vPvB- en PMT/vPvM-stoffen en hormoonontregelaars als nieuwe gevaren.

Tot de doelstellingen van de CLP-verordening behoren (i) het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu en (ii) het vrije verkeer van stoffen, mengsels en bepaalde voorwerpen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Nieuwe gevarenklassen en indelingscriteria

Daartoe worden regelmatig nieuwe gevarenklassen en hun indelingscriteria ingevoerd, waardoor de EU-wetgeving inzake chemische stoffen in overeenstemming wordt gebracht met de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

 

Zeer zorgwekkende stoffen

Na deze aanwijzing is er een aanzienlijk aantal stoffen geïdentificeerd als zeer zorgwekkend (SVHC’s) krachtens Verordening nr. 1907/2006 vanwege hun hormoonontregelende eigenschappen, wat de noodzaak benadrukt om nieuwe gevarenklassen in de CLP in te voeren. Dezelfde behoefte ontstaat met betrekking tot PBT/vPvB- en PMT/vPvM-stoffen (persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen).

 

Noodzaak voor bijwerken CLP-verordening

De deskundigengroep heeft het afgelopen jaar verschillende vergaderingen gehouden waar alle informatie is besproken die door de lidstaten en de belanghebbenden is verstrekt om de definitie en criteria voor nieuwe gevarenklassen bij te werken. Na analyse van die informatie ontdekten ze de noodzaak om de CLP-verordening bij te werken om PBT/vPvB- en PMT/vPvM-stoffen en hormoonontregelaars op te nemen als nieuwe gevarenklassen om de volgende redenen:

  • a) “Het is bewezen dat hormoonontregeling kan leiden tot bepaalde aandoeningen bij mensen, waaronder geboorteafwijkingen, ontwikkelings-, voortplantings- of neurologische ontwikkelingsstoornissen, kanker, diabetes en obesitas, en dat deze aandoeningen een hoge en toenemende incidentie hebben bij zowel kinderen als volwassenen. Er is ook aangetoond dat hormoonverstorende eigenschappen een negatieve invloed kunnen hebben op dierpopulaties.”
  • b) “De ervaring leert dat stoffen met PBT- of zPzB-eigenschappen een zeer grote zorg vormen. Ze worden niet gemakkelijk afgebroken in het milieu en hebben de neiging zich op te hopen in levende organismen via het voedselweb. Accumulatie van die stoffen in het milieu is moeilijk om te keren , aangezien de uitstoot niet snel stopt door de concentratie ervan te verlagen, en de effecten van deze accumulatie op lange termijn vaak moeilijk te voorspellen zijn (…) Als die stoffen eenmaal in het milieu vrijkomen, is blootstelling eraan moeilijk om te keren .”

 

Open consultatie

Om de CLP-verordening aan te passen en de nieuwe gevarenklassen in te voeren, heeft de Europese Commissie tot 18 oktober een open consultatie gepubliceerd met het concept van de nieuwe bepaling.

Foto door form PxHere

Lees ook: REACH-herziening uitgesteld onder druk van industrie

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!