RAC stelt voor secundair gebruik met creosoot behandeld hout te beperken!

RAC stelt voor secundair gebruik met creosoot behandeld hout te beperken!

Foto: PxHere

RAC stelt voor secundair gebruik met creosoot behandeld hout te beperken!Het Comité voor Risicobeoordeling (RAC) van ECHA steunt het Franse voorstel om het op de markt brengen, hergebruiken en secundair gebruik van hout behandeld met creosoot en aanverwante stoffen te beperken. Het ontwerpadvies van het Comité voor Sociaal-Economische Analyse (SEAC) staat tot 7 november 2023 open voor commentaar.

Op advies vanuit Frankrijk is het RAC tot de conclusie gekomen dat een EU-brede beperking nodig is om de milieu-emissies en de blootstelling van het publiek tot een minimum te beperken. Creosoot en aanverwante stoffen zijn kankerverwekkend, persistent, bioaccumulerend en giftig, en kunnen al bij zeer lage blootstellingsniveaus schade veroorzaken.
Het RAC is het ermee eens dat alle secundaire toepassingen verboden moeten worden, aangezien er veiligere alternatieven beschikbaar zijn.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Afwijking op het Franse voorstel

Het RAC was van mening dat een van de negen stoffen in het Franse voorstel – houtcreosoot – uit het toepassingsgebied zou kunnen worden verwijderd, omdat het niet dezelfde gevaarlijke eigenschappen heeft als de rest. De commissie is het ook eens met de suggestie van SEAC om het hergebruik van met creosoot behandelde spoorbielzen en elektriciteitspalen toe te staan ​​door alle professionals in hetzelfde land en niet alleen door ‘dezelfde oorspronkelijke gebruiker’ zoals Frankrijk voorstelt. Dit zou leiden tot grotere milieuvoordelen dan bedrijven die nieuw gecreosoteerd hout kopen, wat het meest waarschijnlijke alternatief is. Van nieuw behandeld hout wordt verwacht dat het meer uitloogt dan ouder behandeld hout.

 

Bestaande maatregelen niet voldoende

‘Dit is een beperking die een direct effect zal hebben op de markt en op ons leven. Het met creosoot behandeld hout is immer nog steeds beschikbaar voor het publiek ondanks de bestaande beperking, die vóór REACH was ingevoerd. Dit geeft aan dat de bestaande maatregelen niet voldoende zijn om de risico’s te beheersen, zegt RAC voorzitter Roberto Scazzola in een nieuwe aflevering van de Safer Chemicals Podcast.

 

Twee vliegen in een klap

Ook het ontwerpadvies van het SEAC ondersteunt de voorgestelde beperking. Volgens het SEAC is het voorstel proportioneel. Het biedt immers aanzienlijke gezondheidsvoordelen doordat het secundair gebruik voor het publiek verbiedt en de kosten zijn relatief laag.

 

Hergebruik door professionals

SEAC heeft de relatieve voordelen geanalyseerd van het toestaan ​​van hergebruik door andere professionals dan alleen de originele. De commissie steunt deze optie, maar merkt op dat de voordelen van de beperking alleen toenemen als de toegang van het publiek tot gecreosoteerd hout wordt verhinderd. De potentiële voordelen van de beperking worden beoordeeld op basis van verschillende factoren, zoals de beschikbaarheid van alternatieven, adequate bescherming van werknemers en afstemming op de biocidenverordening.

De 60 dagen durende raadpleging van het SEAC-ontwerpadvies is open tot 7 november 2023.

 

Op zoek naar meer informatie

‘We zijn op zoek naar meer informatie over de vraag of het toestaan ​​van handel tussen bedrijven een secundair effect zou hebben op het feit dat met creosoot behandeld hout in handen van het grote publiek terecht zou komen. Dat is eigenlijk wat we willen voorkomen. Vervolgens onderzoeken we ook de voorgestelde overgangsperiode van twaalf maanden, en of dat passend is voor alle stappen die moeten worden uitgevoerd om aan de beperking te voldoen’, zegt SEAC voorzitter María Ottati.

De commissie zal naar verwachting in december 2023 advies uitbrengen.

 

*******

 

Overige uitkomsten van de septemberbijeenkomsten:
  • Het SEAC heeft zijn advies aangenomen ter ondersteuning van de voorgestelde beperking van chlooralkanen C14-C17;
  • Het RAC heeft negen adviezen aangenomen over geharmoniseerde indeling en etikettering;
  • Het RAC en het SEAC hebben een advies aangenomen over een aanvraag voor een autorisatie voor chroomtrioxide; En
  • Het RAC heeft het advies aangenomen over de wetenschappelijke evaluatie van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL’s) voor chloropreen.

 

Meer over deze onderwerpen vindt u in de bijlage. Luister naar onze podcast met de nieuwe RAC-voorzitter Roberto Scazzola en de voorzitter van SEAC, María Ottati.

De meningen en notulen van de vergaderingen zullen in de nabije toekomst beschikbaar zijn op de webpagina’s van het RAC en het SEAC. De agenda’s zijn er al.

Bron: ECHA
Lees ook: Britse ‘waakhond’: Belangrijk batterijmateriaal niet als giftig classificeren

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!