22 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan EU-regelgeving
 

22 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan EU-regelgeving voor import en export

 
Helsinki, 22 juli 2020 – Exporteurs van deze stoffen moeten nu hun aangewezen nationale autoriteit op de hoogte stellen alvorens ze uit te voeren. In de meeste gevallen is ook toestemming van het importerende land nodig. Daarnaast is ook de uitvoer uit de EU van een reeks kwikhoudende artikelen – zoals fluorescentielampen – verboden.

 
22 stoffen zijn nu onderworpen aan kennisgevingen van uitvoer in het kader van de PIC-verordening. Drie van de vermeldingen (diquat, glufosinaat en propineb) hebben elk betrekking op twee stoffen. EU-exporteurs die een van deze stoffen na 1 september 2020 als zodanig of in mengsels willen exporteren, moeten hun aangewezen nationale autoriteit ten minste 35 dagen vóór de datum van hun eerste uitvoer in kennis stellen van hun voornemen. 20 van de 22 stoffen hebben ook toestemming nodig van de autoriteiten van het importerende land voordat ze kunnen worden geëxporteerd.

Onderscheid

Acrylharsen zijn een groep verwante thermoplastische of thermohardende plastic stoffen die zijn afgeleid van acrylzuur, methacrylzuur en andere verwante verbindingen. Thermohardende acrylharsen zijn typisch copolymeren van acryl- of methacrylaatesters en een hydroxyl-gefunctionaliseerde acrylester. Het hydroxyl-gefunctionaliseerde monomeer biedt een plaats voor crosslinking. In thermoplastische harsen bevatten de Het merendeel van de 22 stoffen is aan de PIC-verordening toegevoegd omdat ze binnen de EU verboden zijn als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen. Sommige zijn ook ernstig beperkt op grond van de biocidenverordening en zijn slechts goedgekeurd voor een beperkt aantal biociden. Eén stof (imidacloprid) wordt ook gebruikt in diergeneesmiddelen. Het bestrijdingsmiddel foraat is toegevoegd na plaatsing op de lijst onder het Verdrag van Rotterdam in 2019. Voor de uitvoer van foraat is nu een uitvoermelding vereist.

 

Bijzondere toevoegingen

Het industriële chemische hexabroomcyclododecaan (HBCDD) is ook toegevoegd aan bijlage I, deel 3, bij PIC, na opname in het Verdrag van Rotterdam in 2019. Aangezien HBCDD echter al is vermeld onder bijlage V bij PIC, is de uitvoer ervan uit de EU verboden . Alle EU-exporteurs en importeurs van al deze stoffen moeten nu hun jaarlijkse import en export van en naar de EU rapporteren. Daarnaast is een reeks kwikhoudende artikelen ook toegevoegd aan bijlage V bij PIC en is het nu verboden ze uit de EU uit te voeren. Tevens zijn er twee kwikverbindingen toegevoegd en is de export ervan alleen nog toegestaan ​​voor gebruik bij onderzoek en analyse op laboratoriumschaal.

 

24 september online sessie ECHA

Op 24 september 2020 organiseert ECHA een online informatiesessie om het toepassingsgebied en de belangrijkste vereisten van de PIC-verordening uit te leggen, evenals de maatregelen die exporteurs moeten nemen om aan de verordening te voldoen. Van kennisgeving tot rapportage.

 

Achtergrond

De Europese Commissie herziet de lijst van chemicaliën die onder de PIC-verordening vallen minstens één keer per jaar. Bij de herziening wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in het EU-recht en het Verdrag van Rotterdam.

 

Uitvoering Verdrag van Rotterdam

Binnen de EU voert de PIC-verordening het Verdrag van Rotterdam uit over de procedure voor voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemicaliën en pesticiden in de internationale handel. De verordening is van toepassing op pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen en andere pesticiden zoals biociden, desinfectiemiddelen, insecticiden en parasiticiden) en industriële chemicaliën die binnen de EU verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn.

 

Overzicht van de bijlagen bij PIC
  • Stoffen die zijn opgenomen in bijlage I bij PIC zijn onderworpen aan een kennisgeving van uitvoer wanneer exporteurs hun voornemen moeten melden om bepaalde chemicaliën naar niet-EU-landen uit te voeren.
  • Voor de in bijlage I, deel 2, vermelde stoffen is ook uitdrukkelijke toestemming vereist wanneer de aangewezen nationale autoriteit van de exporteur een verklaring van de autoriteiten van het importerende land met de invoer moet ontvangen.
  • Stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, deel 3, zijn onderworpen aan de verplichting tot kennisgeving van uitvoer, evenals aan uitdrukkelijke toestemming, tenzij er een reactie op de invoer is gepubliceerd in de PIC-circulaire van het Verdrag van Rotterdam en aan bepaalde criteria is voldaan.
  • Chemische stoffen in de PIC-circulaire zijn vermeld in bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam en zijn onderworpen aan de in het verdrag beschreven PIC-procedure.
  • Stoffen en voorwerpen die zijn opgenomen in bijlage V bij PIC zijn onderworpen aan een uitvoerverbod.

 

Bron: ECHA
Lees ook: Europese focus op PMG- en zPzM-stoffen neemt toe

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!