Europese focus op PMG- en zPzM-stoffen neemt toe

 

Europese focus op PMG- en zPzM-stoffen neemt toe

Op 9 mei 2020 is de Europese Commissie (EC) een openbare raadpleging begonnen over een routekaart voor “Chemische strategie voor duurzaamheid”. In de routekaart staat dat het regelgevingskader voor chemicaliën moet worden versterkt om het niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu verder te verhogen, met name tegen blootstelling aan hormoonontregelaars; combinaties van chemicaliën; gevaarlijke chemicaliën in producten, ook bij invoer; en zeer persistente chemicaliën. Het regelgevingskader moet ook “snel wetenschappelijk bewijs weergeven over het risico van hormoonontregelaars, gevaarlijke chemicaliën in producten, waaronder invoer, combinatie-effecten van verschillende chemicaliën en zeer persistente chemicaliën”. De opmerkingen waren gepland op 20 juni 2020 en de EC werkt eraan om in het derde kwartaal van 2020 een mededeling over de “Chemische strategie voor duurzaamheid” goed te keuren.

Bijzondere aandacht

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) merkt op zijn website op dat de verordening inzake registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) bijzondere aandacht besteedt aan het beheer van Persistente, Bioaccumulerende en Toxische (PBT) en Zeer Persistente en Zeer Bioaccumulatieve (zPzB) stoffen. Volgens ECHA is één doel van REACH de vervanging van PBT- en zPzB-stoffen waar geschikte technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar zijn. REACH heeft echter geen betrekking op Persistente, Mobiele en Giftige (PMG) en zeer persistente en zeer mobiele (zPzM) stoffen. Om dit aan te pakken, heeft de Duitse federale milieu-instantie (UBA) in 2019 bij de EC een document ingediend over de criteria voor het identificeren van PMT- en zPzM-stoffen onder REACH. Het document merkt op dat UBA sinds 2010 onderzoeksprojecten heeft gefinancierd, twee schriftelijke raadplegingen heeft gehouden en verschillende workshops heeft gehouden over de identificatie van PMT- en vPvM-stoffen. Het document presenteert het resultaat van UBA’s wetenschappelijke en technische ontwikkeling van de PMT/zPzM-criteria.

 

Drie doelen

UBA heeft het document opgesteld om de volgende doelen te bereiken:

  • Consensus zoeken over de noodzaak om overmatige emissies in het milieu door REACH-geregistreerde stoffen te voorkomen die intrinsieke eigenschappen hebben die een gevaar voor drinkwaterbronnen aangeven;
  • REACH-criteria vaststellen om PMT / zPzM-stoffen te identificeren die mogelijk een gevaar vormen voor bronnen van drinkwater; en
  • Om de emissies van PMT / zPzM-stoffen in het aquatisch milieu te minimaliseren.

 

Risicogebaseerde aanpak regulering drinkwater

Een recente presentatie over de voorlopige conclusies van een technisch rapport dat wordt opgesteld door de task force van het Europees Centrum voor ecotoxicologie en toxicologie van chemicaliën (ECETOC) over deze kwestie, stelt dat beschikbare monitoringgegevens voor grondwater aantonen dat PMT/zPzM-criteria niet voorspellend zijn voor het voorkomen van stoffen in grondwater suggereren echter dat de voorgestelde criteria van UBA mogelijk niet het doel bereiken om de stoffen te identificeren die het meest waarschijnlijk een gevaar vormen voor bronnen van drinkwater. In de presentatie wordt ook opgemerkt dat de stoffen die in het grondwater worden gedetecteerd geen door REACH gereguleerde stoffen zijn, wat aangeeft dat het wijzigen van REACH met criteria voor het identificeren van PMT/zPzM-stoffen onvoldoende zal zijn om de stoffen die het grondwater verontreinigen te reguleren. De ECETOC-taskforce beveelt een risicogebaseerde aanpak aan waarbij gebruik wordt gemaakt van chemische eigenschappen in combinatie met informatie over emissies en gebruikspatronen om potentiële tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen te identificeren.

 

Chemische strategie voor duurzaamheid

De mededeling van de EC over de “Chemische strategie voor duurzaamheid” zou het probleem van PMT / zPzM-stoffen kunnen aanpakken door ze aan te wijzen als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) onder REACH. Zelfs als de komende mededeling geen betrekking heeft op PMT / zPzM-stoffen, moeten bedrijven de activiteiten in de EU blijven volgen om ze te reguleren.

 

Meest risicovolle klassen voor drinkwater

De klasse van chemicaliën die het vaakst wordt aangehaald als de meest waarschijnlijke PMT- en vPvM-eigenschappen vertoont, zijn korte – keten per – en polyfluoralkyl-stoffen (PFAS), die het onderwerp zijn van internationale regulering en wetenschappelijke focus. De eigenschap van zorg zijn hun fysisch-chemische eigenschappen waardoor ze een hoge wateroplosbaarheid hebben. Deze eigenschap maakt waterlichamen, en in het bijzonder drinkwatervoorraden, vatbaar voor vervuiling.

 

REACH als logisch regelgevend construct

Dat REACH wordt beschouwd als een geschikt regelgevend construct om te reguleren wat een nieuwe categorie chemische stoffen inhoudt, is een logische uitbreiding van de verordening. Gezien de alomtegenwoordigheid van PFAS en de toegenomen bezorgdheid wereldwijd over hun potentieel om drinkwaterbronnen te verontreinigen, worden belanghebbenden dringend verzocht dit ECHA-initiatief nauwlettend te volgen. Het zou wel eens precedentbepalende implicaties kunnen hebben die op andere locaties worden gerepliceerd.

Bron: National Law Rieview
Lees ook:Een nieuwe manier om meldingen van antigifcentrum voor te bereiden

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!