Publicatie 16e technische aanpassing van de CLP-verordening – Op 20 april is in het Publicatieblad van de Europese Unie de GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 2021/643 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2021 bekendgemaakt. Deze komt overeen met de zestiende aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Hierin werd deel 1 van bijlage VI bij de CLP-verordening (EG) gewijzigd betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

In haar eerste opmerkingen legt de Commissie uit dat de wijziging is doorgevoerd op verzoek van enkele lidstaten en belanghebbenden. Deze hebben een wijziging van een aantal van de noten in subdeel 1.1.3 van deel 1 van bijlage VI bij de CLP-verordening gevraagd. Zij wezen er op dat deze vaag waren en tot een zekere mate van onzekerheid leidden die geen correcte interpretatie van wettelijke verplichtingen mogelijk maakte.

Publicatie 16e technische aanpassing van de CLP-verordening

Misverstanden voorkomen

Meer bepaald konden sommige ervan leiden tot het misverstand dat de stoffen waarop zij van toepassing zijn, onder bepaalde omstandigheden niet verplicht moeten worden ingedeeld. Terwijl ze in feite verder moeten worden ingedeeld op grond van titel II van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (zelfindeling).

 

Doorgevoerde wijzigingen

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
1. In punt 1.1.3.1, betreffende de nota’s in verband met de identificatie, indeling en etikettering van stoffen, zijn de nota’s van J tot en met R gewijzigd.
2. 2. In punt 1.1.3.2., betreffende de nota’s voor de indeling en etikettering van mengsels, zijn de nota’s 8 en 9 gewijzigd.

Lees ook: Maakt nieuwe EU-strategie voor chemische stoffen onze wereld minder giftig?

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!