Brexit: Johnson en Barnier hebben posities ingenomen

 

Brexit: Johnson en Barnier hebben posities ingenomen

 

Verenigd Koninkrijk wil vrijhandel zonder aanpassing aan EU-normen

In de aanloop naar de intensieve besprekingen van volgende maand zijn er fundamentele verschillen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU naar voren gekomen over hun visie op de toekomstige handelsbetrekkingen. Dit betekent dat bedrijven in 2021 misschien niet op de hoogte zijn van mogelijke overeenkomsten over regelgevingsnormen voor chemische stoffen.

De openingsposities van beide partijen werden op dezelfde dag – 3 februari – uiteengezet. In een toespraak waarin de voorstellen van de Europese Commissie worden uiteengezet, zei hoofdonderhandelaar Michel Barnier dat de EU bereid is tegemoet te komen aan de wens van het Verenigd Koninkrijk om een nultarief in te voeren voor alle goederen die het naar het handelsblok stuurt, plus een ‘ambitieuze vrijhandelsovereenkomst’ voor diensten.

 

Gelijk speelveld op de lange termijn

Vanwege onze geografische nabijheid en economische onderlinge afhankelijkheid is dit echter afhankelijk van ‘een gelijk speelveld op de lange termijn’. Dit betekent dat er mechanismen nodig zijn om ‘de hoge normen te handhaven’ op sociaal, milieu-, klimaat-, belasting- en staatssteungebied, nu en in de toekomst.

 

Handelsbesprekingen begin maart van start

De details van de voorgestelde EU-doelstellingen voor de onderhandelingen worden uiteengezet in een ontwerp-besluit van de Raad, dat dezelfde dag wordt gepubliceerd. De handelsbesprekingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zullen naar verwachting begin maart van start gaan, zodra dit document door het Europees Parlement en de vertegenwoordigers van de lidstaten is goedgekeurd.

 

Standaarden benchmark

Volgens het ontwerp-besluit moet het partnerschap tussen het VK en de EU ervoor zorgen dat de bescherming van het milieu ‘niet wordt verminderd tot onder het niveau van de gemeenschappelijke normen die aan het einde van de overgangsperiode binnen de Unie en het VK van toepassing zijn’. Dit moet gelden voor ‘de preventie, vermindering en eliminatie van risico’s voor de menselijke gezondheid of het milieu als gevolg van de productie, het gebruik, het vrijkomen en de verwijdering van chemische stoffen’.

 

Toegevoegd

Er wordt aan toegevoegd dat de overeenkomst ervoor moet zorgen dat de partijen ‘het voorzorgsbeginsel en de beginselen van preventief handelen in acht nemen, dat milieuschade bij voorrang aan de bron wordt hersteld en dat de vervuiler betaalt’.

 

Barnier citeert Von der Leyen

Barnier herhaalde de opmerkingen van de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, dat ‘hoe meer wij gemeenschappelijke normen hebben, des te beter de toegang van de EU tot haar markt zal zijn”. Het is aan het Verenigd Koninkrijk om te beslissen of het wil afwijken.

 

Barnier citeert Von der Leyen

Maar wat het resultaat van de besprekingen ook moge zijn, de regels van oorsprong en de douaneformaliteiten die in de toekomst van toepassing zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU met betrekking tot de Britse toegang tot de EU-markt, zijn afhankelijk van certificering, marktvergunning en toezichtactiviteiten. Aldus Barnier.

 
Bron: Chemical Watch
Lees ook: ECHA is sleutel voor EU Green Deal

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!