Beperking van Per- en polyfluorhoudende stoffen (PFAS)PFAS zijn een grote familie van duizenden door de mens gemaakte chemicaliën die op grote schaal worden gebruikt in de hele samenleving. Denk bijvoorbeeld aan textiel, elektronica, materialen die in contact komen met voedsel en medische apparaten.
Alle PFAS zijn of veranderen uiteindelijk in persistente stoffen. Eenmaal vrijgegeven zal PFAS eeuwen in het milieu blijven. De extreme persistentie van PFAS leidt tot onomkeerbare blootstelling en accumulatie van het milieu. Een reden tot grote bezorgdheid.

 
Vanwege hun oplosbaarheid en mobiliteit in water, heeft verontreiniging van oppervlakte-, grond- en drinkwater en bodem plaatsgevonden en zal blijven plaatsvinden. Zowel in de EU als wereldwijd. Het is moeilijk en extreem kostbaar gebleken om PFAS te verwijderen wanneer het in het milieu terechtkomt. Bovendien zijn sommige PFAS gedocumenteerd als giftige en/of bioaccumulerend. Zowel voor de menselijke gezondheid als voor het milieu. Zonder actie zullen hun concentraties blijven stijgen en zullen hun toxische en vervuilende effecten moeilijk ongedaan kunnen worden gemaakt.

Beperking van per- en polyfluorhoudende stoffen (PFAS)

Beperking onder REACH

Een beperking onder de chemicaliënwetgeving (REACH) wordt beschouwd als het meest effectieve instrument om het risico te beheersen van stoffen – zoals PFAS – die worden gebruikt in industriële processen, maar ook in producten (mengsels en voorwerpen). Bovendien wordt het beschouwd als de meest effectieve en efficiënte manier om een ​​dergelijke grote en complexe groep stoffen te beheren, die in tal van toepassingen worden gebruikt.

 

Doel van de beperking

Het beoogde beperkingsvoorstel heeft betrekking op de vervaardiging, het op de markt brengen en het gebruik van PFAS. Afwijkingen (met voorwaarden) voor bepaalde toepassingen, kunnen onder bepaalde omstandigheden mogelijk zijn. Bijvoorbeeld als belanghebbenden kunnen aantonen dat emissies over de gehele levenscyclus worden geminimaliseerd door passende maatregelen en dat voortzetting van het gebruik van PFAS in de toepassing van belang is voor de samenleving. Denkbare voorwaarden voor vrijstellingen zijn onder meer het stellen van concentratiegrenzen of het invoeren van een etiketteringsvereiste. Afwijkingen kunnen ook ‘in tijd’ worden beperkt.

 

Definitie PFAS

PFAS kan binnen het toepassingsgebied van dit beperkingsvoorstel worden gedefinieerd als gefluoreerde stoffen die ten minste één alifatisch koolstofatoom bevatten, dat zowel verzadigd als volledig gefluoreerd is. Dat betreft elke chemische stof met ten minste één geperfluoreerde methylgroep (-CF3) of ten minste één geperfluoreerd methyleen groep (-CF2-), inclusief fluorpolymeren en gefluoreerde zijketenpolymeren.

 

Nieuwe enquête

In een nieuwe enquête zal de reeds door de autoriteiten verzamelde informatie in beknopte vorm worden gepresenteerd. Belanghebbenden (verenigingen en bedrijven) zullen – evenals fabrikanten en gebruikers van alternatieven voor PFAS – worden gevraagd om commentaar te leveren en – indien nodig – informatie te corrigeren of aan te vullen. Het doel hierbij is om ervoor te zorgen dat de reeds beschikbare informatie de huidige marktsituatie nauwkeurig weergeeft en om de resterende datalacunes op te vullen om het komend jaar een op maat gemaakt beperkingsvoorstel te kunnen presenteren.

Bron: Helpdesk Reach – CLP – Bioyid
Lees ook: Belangrijkste conclusies handhavingsforum-38

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!