23% geïmporteerde producten niet in overeenstemming met REACH en CLP!
23% geïmporteerde producten niet in overeenstemming met REACH en CLP! – Uit een proefproject van het handhavingsforum van ECHA waarin de invoer van producten in de EU werd onderzocht, blijkt dat 23 % van de geïnspecteerde producten niet in overeenstemming is met REACH en CLP. Sommige importen bevatten illegale hoeveelheden gevaarlijke stoffen die in de EU aan beperkingen onderhevig zijn, terwijl andere een onjuiste risico-etikettering hebben. Dit laatste betekent dat gebruik ervan de gezondheid van de burgers in gevaar zou kunnen brengen, indien ze op de markt zouden komen.

Helsinki, 24 september 2020 – Nationale handhavingsinstanties en douane-inspecteurs in 16 lidstaten hebben bijna 1 400 producten gecontroleerd. Hieruit blijken meer dan 300 (23 %) producten niet in overeenstemming te zijn met bepaalde verplichtingen met betrekking tot REACH en de indelings-, etiketterings- en verpakkingsvoorschriften (CLP). De producten werden gecontroleerd op strategische plaatsen van binnenkomst in deze landen, zoals luchthavens en havens, maar ook op douanekantoren in het binnenland.

Nadruk op cadmium, lood en nikkel

De meeste controles hadden betrekking op de naleving van de REACH-beperkingsverplichtingen. Met de nadruk op de aanwezigheid van de aan beperkingen onderhevige stoffen cadmium, lood en nikkel in voorwerpen. Van de 1 225 controles op stoffen waarvoor beperkingen gelden, lag 17% van de producten boven de vereiste grenswaarde. Dit percentage is vergelijkbaar met de hoeveelheden die werden gerapporteerd in het vorige project van het Forum inzake beperkingen (REF-4), dat in 2016 werd uitgevoerd. Het hoogste percentage gevallen van niet-naleving had betrekking op cadmium dat in juwelen werd aangetroffen.

 

Producten uit China grootste boosdoeners

De meeste producten werden gecontroleerd op de naleving van de beperkingsverplichtingen (79 %) en de producten die niet-conform bleken te zijn (74 %) kwamen meestal uit China, alsook uit de Verenigde Arabische Emiraten, India, Thailand, Noord-Macedonië en Madagaskar. Importeurs van artikelen die chemische stoffen bevatten, moeten ervoor zorgen dat producten die in de EU in de handel worden gebracht voldoen aan de REACH-verplichtingen.
Deze bevindingen wijzen erop dat een aanzienlijk aantal geïmporteerde producten in strijd is met de REACH-restricties en de gezondheid van degenen die de producten kopen in gevaar zou brengen als de producten op de markt komen.

 

Ook CLP niet nageleefd

Voor CLP werden 167 producten gecontroleerd en werd 64 % niet-conform bevonden. De meeste gevallen van niet-naleving hadden betrekking op etiketteringsvoorschriften, meestal een gebrek aan nationale taal en het ontbreken van of het gebruik van onjuiste pictogrammen en signaalwoorden op het gevaaretiket.

 

Behoefte aan strengere handhaving

Uit de resultaten blijkt dat importeurs zich meer moeten inspannen om veilige producten te leveren die aan REACH en CLP voldoen. Zij tonen ook aan dat er nog steeds behoefte is aan gerichte handhaving van deze specifieke beperkingen en aan strengere handhaving van REACH en CLP op Europese toegangspunten.

 

Deelnemende instaties werken goed samen

Een van de doelstellingen van dit project was om te beoordelen hoe de samenwerking tussen de handhaving van REACH/CLP en de douaneautoriteiten in de praktijk werkt. De resultaten geven aan dat er een goed functionerende samenwerking is tussen de deelnemende instanties en dat de meest frequente werkwijze tijdens het project bestond uit gezamenlijke controles door zowel de douane als de REACH/CLP-inspecteurs.

 

 

Inhoud van het onderzoek

Het Forum voor de uitwisseling van informatie over de handhaving (Enforcement Forum) is een netwerk van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de REACH-, CLP-, BPR-, PIC- en POP-verordeningen in de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

 

Proefproject

In het proefproject zijn samenwerkingsmodellen met de douaneautoriteiten onderzocht en is gecontroleerd of ingevoerde goederen onder douanetoezicht en voordat ze op de Europese markt worden gebracht, aan de voorschriften voldoen. Ook is gekeken naar verschillende producten die vallen onder drie REACH-beperkingsposten voor artikelen en sieraden (posten 23, 27 en 63 van bijlage XVII) en naar de etikettering en verpakking van stoffen en mengsels in het kader van CLP.

 

Verdere informatie:

 
Bron: ECHA
Lees ook: Meer chemicaliën beoordelen op hormoonontregelende effecten

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!