EU-breed verbod op PFAS in blusschuim gerechtvaardigd!

EU-breed verbod op PFAS in blusschuim gerechtvaardigd!

EU-breed verbod op PFAS in blusschuim gerechtvaardigd!Het Comité voor Sociaal-Economische Analyse (SEAC) van ECHA heeft zijn definitieve advies aangenomen ter ondersteuning van een geleidelijk verbod op per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in blusschuim. De beperking zou de PFAS-emissies in het milieu in 30 jaar met ongeveer 13.200 ton kunnen verminderen.

Het SEAC is van mening dat de voorgestelde beperking van het op de markt brengen, het gebruik en de formulering van PFAS in blusschuim de meest geschikte EU-brede maatregel is om de geïdentificeerde risico’s aan te pakken. Hierbij wordt rekening gehouden met beschikbare alternatieven en de balans tussen de baten en kosten van de beperking voor de samenleving. Deze conclusies volgen op een advies over de risico’s dat in maart 2023 door het Comité risicobeoordeling (RAC) van ECHA is aangenomen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Evaluatie na overgangsperiode

Het SEAC stelt echter voor om vóór het einde van de overgangsperiode van 10 jaar een evaluatie uit te voeren van de beschikbare fluorvrije alternatieven voor locaties die gevaarlijke stoffen produceren, behandelen of opslaan (die onder de Seveso-richtlijn vallen) en de omliggende locaties. Evenzo zou een herziening nodig zijn voor gebruik bij offshore-installaties in de olie- en gasindustrie, waar SEAC aanbeveelt om de overgangsperiode te verlengen van vijf naar tien jaar. De commissie acht de beoordelingen belangrijk om de veiligheid te handhaven waar branden grote gevolgen kunnen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. </>

 

‘Er zijn enkele toepassingen waarbij de commissie van mening was dat als er geen alternatieven zijn die aan het einde van de overgangsperioden goed genoeg presteren, de gevolgen van verminderde brandveiligheid desastreus kunnen zijn.

Er zullen waarschijnlijk alternatieven zijn, maar het is belangrijk dat we de kans dat ze er niet zijn tot een minimum beperken’, zegt María Ottati, voorzitter van het SEAC in een nieuwe aflevering van de Safer Chemicals-podcast

 

Verlenging overgangsperiode civiele scheepvaart

SEAC beveelt ook aan om de overgangsperioden voor gebruik in de civiele scheepvaart te verlengen van drie naar vijf jaar en voor het op de markt brengen van bepaalde typen draagbare brandblussers van zes naar 18 maanden. Dit om ervoor te zorgen dat technisch geschikte fluorvrije alternatieven beschikbaar zijn wanneer de overgangsperioden eindigen.

ECHA heeft het voorstel opgesteld op verzoek van de Europese Commissie. Het werd voor het eerst geïntroduceerd in februari 2022.

 

Wat is het volgende?

Na goedkeuring van het advies van het SEAC bereidt ECHA het gecombineerde advies van beide comités voor publicatie voor en stuurt het samen met het beperkingsvoorstel naar de Europese Commissie.
De Commissie beslist dan of een beperking noodzakelijk is. Zo ja, dan zal zij een voorstel doen tot wijziging van de lijst met beperkingen (bijlage XVII bij de REACH-verordening). Het voorstel zal door de EU-lidstaten in het REACH-comité worden gestemd en door het Europees Parlement en de Raad worden onderzocht voordat het in wet wordt aangenomen.

 

Andere resultaten van de vergaderingen van juni:
  • RAC en SEAC bespraken de aanbevelingen aan de indiener van het dossier voor het universele beperkingsvoorstel voor PFAS, ingediend door Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Een raadpleging van zes maanden over het voorstel staat open tot 25 september 2023.
  • SEAC nam zijn advies aan ter ondersteuning van het Nederlandse beperkingsvoorstel, dat betrekking heeft op beroepsmatige blootstelling aan aprotische oplosmiddelen DMAC en NEP;
  • SEAC nam zijn advies aan over het voorstel van Italië om terfenyl, gehydrogeneerd, te beperken.
  • Het RAC nam zijn advies aan over een beperkingsvoorstel van ECHA voor chlooralkanen C14-C17, terwijl het SEAC instemde met zijn ontwerpadvies. Een raadpleging van 60 dagen over het ontwerpadvies van het SEAC staat open tot 14 augustus 2023.
  • RAC nam 14 adviezen over geharmoniseerde indeling en etikettering aan.
  • RAC heeft een advies aangenomen over de wetenschappelijke evaluatie van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL’s) voor 2,3-epoxypropylmethacrylaat (glycidylmethacrylaat).
  • Het RAC nam zijn advies aan op basis van een verzoek op grond van artikel 77, lid 3, onder c), over de acute toxiciteitsindeling van silanamine.
  • Het RAC en het SEAC hebben twee adviezen uitgebracht over een autorisatieaanvraag voor trixylylfosfaat en vijf adviezen over autorisatieaanvragen voor chroomtrioxide.

 

Bron: ECHA
Lees ook: Nieuw EU-handhavingsproject voor chemische stoffen in online aangeboden producten

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!