ECHA identificeert bepaalde gebromeerde vlamvertragers als kandidaten voor beperking

ECHA identificeert bepaalde gebromeerde vlamvertragers als kandidaten voor beperking

ECHA identificeert bepaalde gebromeerde vlamvertragers als kandidaten voor beperkingECHA heeft zijn regelgevingsstrategie voor vlamvertragers vrijgegeven. Hierin worden aromatische gebromeerde vlamvertragers geïdentificeerd als kandidaten voor een EU-brede beperking. Dit zou de blootstelling van mens en milieu aan deze persistente, potentieel bioaccumulerende en toxische stoffen tot een minimum beperken.

 

Persistent in het milieu en mogelijk giftige

Aromatische gebromeerde vlamvertragers, zoals polybroomdifenylethers, zijn over het algemeen persistent in het milieu. Velen, zoals decabroomdifenylether, zijn ook bekend of worden ervan verdacht giftig te zijn en zich op te hopen bij mensen en dieren. Hun vrijlating zou tot een minimum kunnen worden beperkt door middel van een EU-brede beperking.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Enig voorbereidend werk vereist

Voorafgaand aan een mogelijk beperkingsvoorstel is enig voorbereidend werk vereist. Dit werk kan een beoordeling van het afvalstadium omvatten om na te gaan of er gevaarlijke stoffen vrijkomen wanneer producten die vlamvertragers bevatten worden ontmanteld, gerecycled of verwijderd. Het kan ook een beoordeling omvatten van de beschikbaarheid van geschikte alternatieve stoffen of materialen.

 

De reikwijdte van de beperking

De reikwijdte van de beperking zou betrekking kunnen hebben op alle aromatisch gebromeerde vlamvertragers waarvan is bevestigd – of zal worden bevestigd – dat ze persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) zijn. Danwel zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) via geharmoniseerde classificatie of identificatie als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s).

 

Alifatisch gebromeerd of op organofosfor gebaseerd

Voor veel alifatisch gebromeerde en sommige op organofosfor gebaseerde vlamvertragers zijn meer gegevens nodig om te bepalen of een beperking noodzakelijk is. Deze gegevens zullen naar verwachting vanaf 2024 beschikbaar zijn en ECHA stelt voor om de situatie voor die groepen in 2025 opnieuw te beoordelen.

 

Verschillende vlamvertragers

Er wordt geen regelgevende actie aanbevolen voor verschillende niet-gehalogeneerde subgroepen van vlamvertragers. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde op organofosfor gebaseerde vlamvertragers, aangezien voor deze stoffen op dit moment geen of een laag risico is vastgesteld. Voor gechloreerde vlamvertragers zijn al regelgevende maatregelen van kracht of in gang gezet.

REACH-beperkingen kunnen worden geïnitieerd door EU-lidstaten of door de Europese Commissie die ECHA kan verzoeken een beperkingsvoorstel op te stellen.

 

Restrictions Roadmap

De strategie omvat de beoordeling door ECHA van de regelgevingsbehoeften voor gehalogeneerde (inclusief gebromeerde) en organofosforvlamvertragers, die ongeveer 70 % van de markt voor organische vlamvertragers uitmaken. De strategie werd aangekondigd in de Restrictions Roadmap onder de EU Chemicals Strategy for Sustainability.

 

Doel van de strategie

De strategie identificeert vlamvertragers, hun potentiële gevaren en informatielacunes. Het is bedoeld om betreurenswaardige vervanging door groepering te voorkomen en geeft bedrijven meer voorspelbaarheid door grotere transparantie van mogelijke regelgevende maatregelen. Vlamvertragers anders dan op basis van halogeen of organofosfor zullen verder worden beoordeeld in toekomstige beoordelingen van wettelijke behoeften (ARN’s).

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: Autoriteiten en ECHA dringen aan op naleving van autorisatieplichten

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!