Ken uw productportfolio

Ken uw productportfolioZodra u een verplichting hebt geïdentificeerd en bekend bent met de standaardinformatie-eisen, is het tijd om uw productportfolio te bekijken.

Bepaal eerst welke producten eerder zijn aangemeld en in welke landen ze op de markt zijn. De taal die in de inzending wordt gebruikt, moet de taal zijn die wordt aangegeven door de lidstaat waar het mengsel in de handel wordt gebracht.

 

Drie verschillende gebruikstypen

Stel het gebruikstype of -typen van elk product vast, aangezien dit de relevante datum van toepasbaarheid en informatie-eisen bepaalt. Er zijn drie verschillende gebruikstypes:

  • Gebruik door de consument – datum van toepassing 2020
  • Professional – datum van toepassing 2021
  • Industrieel – datum van toepassing 2024

Een product kan meer dan één van de bovengenoemde toepassingen hebben. Dat kan zijn  door direct gebruik of door de aanwezigheid van dat product in een ander product dat later in de toeleveringsketen opnieuw is geformuleerd. In dat geval dient de vroegste datum te worden aangehouden (zie ook ‘Gifcentra: belangrijke stappen voor de industrie‘). Effectieve communicatie zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts in de toeleveringsketen zorgt ervoor dat alle actoren over alle actuele informatie over het mengsel beschikken.

 

Beperkte inzending

Voor mengsels die alleen op industriële locaties worden gebruikt, is een beperkte indiening een optie waarmee u informatie kunt verstrekken.  Deze informatie beperkt zich tot wat op het veiligheidsinformatieblad staat. Bedenk wel dat een veiligheidsinformatieblad in een standaard of beperkte indiening geen informatie-eis is en dat het geharmoniseerde formaat nog steeds moet worden gerespecteerd. Gebruikt u echter de beperkte indieningsoptie, dan moet u een 24/7 telefoonnummer opgeven voor snelle toegang tot informatie in geval van een incident.

 

Groepsinzending

Een andere mogelijkheid is kiezen voor een groepsinzending die meerdere mengsels samenbrengt onder één inzending. Dan moeten alle mengsels in de inzending van de groep wel dezelfde classificatie voor menselijke gezondheid en fysieke gevaren hebben en dezelfde mengselsamenstelling hebben (hoewel dit kan verschillen met betrekking tot geuren en parfums onder specifieke omstandigheden).

 

Vrijwillige indiening

U kunt een vrijwillige indiening overwegen voor mengsels waarvoor geen informatieplicht is. En dan hebben we het over niet-gevaarlijke mengsels of mengsels die alleen voor het milieu zijn geclassificeerd. Een vrijwillige inzending kan nuttig zijn in het geval uw product wordt opgenomen in een mengsel dat wél is geclassificeerd als gevaarlijk voor de menselijke gezondheid. In dat geval kan een vrijwillige inzending helpen bij het beschermen van uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie – zoals de samenstelling van uw mengsel – doordat u deze informatie alleen via de UFI aan uw klanten verstrekt. Het plaatsen van de UFI op het label zou echter optioneel zijn.

Lees ook: ‘De Standaard informatie-eisen PCN Dossier

Richtsnoer voor geharmoniseerde informatie met betrekking tot reacties op noodsituaties – Bijlage VIII bij CLP