ECHA handhavingsautoriteiten controleren meldingen gifcentra

ECHA handhavingsautoriteiten controleren meldingen gifcentra

Foto: Wikimedia

ECHA handhavingsautoriteiten controleren meldingen gifcentraHet Handhavingsforum van ECHA bereidt een project voor om te controleren of leveranciers gevaarlijke chemische mengsels bij de gifcentra hebben gemeld. De meldingen van het gifcentrum maken passende noodhulp mogelijk.

25 maart 2024 – Het doel van de controles is het beschermen van de menselijke gezondheid door het afdwingen van de eis dat leveranciers van chemicaliën informatie over gevaarlijke mengsels doorgeven aan de nationale autoriteiten. De nationale autoriteiten stellen die informatie beschikbaar aan gifcentra, zodat zij in geval van een noodsituatie advies kunnen geven aan burgers of medisch personeel. Vergiftigingscentra moeten over correcte informatie over gevaarlijke mengsels beschikken om ervoor te zorgen dat de noodhulp goed geïnformeerd en passend is.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
De rol van de inspecteurs

De inspecteurs zullen controleren of de melding is ingediend en de etiketten van mengsels en – waar nodig – veiligheidsinformatiebladen verifiëren. De exacte reikwijdte van de controles zal de komende maanden worden bepaald. De inspecties in dit project beginnen in januari 2025 en duren zes maanden. Het projectrapport verschijnt eind 2025.

 

Nieuw online verkoopproject in 2025

Het Forum heeft ook overeenstemming bereikt over de specifieke reikwijdte van het volgende geharmoniseerde handhavingsproject (REF-13) inzake onlineverkoop, waarvoor de inspecties in 2025 zullen starten. Inspecteurs zullen online verkochte producten controleren of deze stoffen bevatten waarvoor gebruik onder REACH en POP’s beperkt is. regelgeving. Deze controles zullen ook verifiëren dat mengsels worden geclassificeerd, geëtiketteerd en verpakt in overeenstemming met de verordening inzake indeling, etikettering en verpakking (CLP) en zullen verifiëren dat de gerelateerde informatie online wordt verstrekt. Controles kunnen ook betrekking hebben op de naleving van beperkingen die zijn gedefinieerd in de richtlijn Beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).

 

Bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomst in maart gaven het Forum en de leden van de subgroep voor de regulering van biociden (BPRS) leiding aan andere lopende projecten en wisselden zij informatie uit over handhavingsinitiatieven op nationaal niveau.
Het Forum en het BPRS zijn op afstand bijeengekomen van 14 tot en met 22 maart 2024. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in juni 2024.

 

Achtergrond

Het Handhavingsforum, inclusief de subgroep biociden (BPRS), is een netwerk van handhavingsautoriteiten uit de EU en de EER. Zij zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de handhaving van de REACH-, CLP-, PIC-, POP- en biocidenregelgeving met als doel onze gezondheid en het milieu te beschermen en tegelijkertijd een gelijk speelveld te garanderen voor bedrijven op de hele EU-markt.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: 21e ATP van de CLP-verordening van kracht!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!