Voorstel EU-breed verbod op 'Forever Chemicals' in blusschuim!
Voorstel EU-breed verbod ‘Forever Chemicals’ in blusschuim!Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA komt met een voorstel voor een EU-brede beperking van alle per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS’s) in blusschuim. De beperking zou verdere grondwater- en bodemverontreiniging en gezondheidsrisico’s voor mens en milieu voorkomen.

ECHA heeft op verzoek van de Europese Commissie onderzoek gedaan naar de milieu- en gezondheidsrisico’s van het gebruik van PFAS’s in blusschuim. Het Agentschap concludeerde dat een beperking in de hele EU gerechtvaardigd is, aangezien de risico’s van PFAS’s momenteel niet afdoende worden beheerst en het vrijkomen ervan tot een minimum moet worden beperkt.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
chemical-goods.com
Japanse Plamuurmessenset
Plamuur

Milieuverontreiniging door PFAS

PFAS’s bevattend blusschuim heeft in de EU veel gevallen van milieuverontreiniging veroorzaakt, zowel in de bodem als in drinkwater. Alle PFAS’s – of hun afbraakproducten – zijn zeer persistent en van sommige is bekend dat ze schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid of het milieu. De combinatie van persistentie en het potentieel om schade te veroorzaken betekent dat het belangrijk is de verdere vrijkoming van deze stoffen tot een minimum te beperken om de kans op, mogelijk onomkeerbare, schade in de toekomst te verkleinen.

 

Verbod na sectorspecifieke overgansperioden

ECHA heeft de sterke en zwakke punten beoordeeld van vijf verschillende opties om de risico’s van PFAS’s in blusschuim te beheersen. De voorgestelde optie houdt een verbod in op het op de markt brengen, het gebruik en de uitvoer van alle PFAS’s in blusschuim na gebruiks- of sectorspecifieke overgangsperioden. Deze overgangsperioden zouden de industrie de tijd geven om PFAS-bevattend schuim te vervangen zonder de brandveiligheid in gevaar te brengen. Tijdens de overgangsperioden moeten degenen die nog steeds schuim op basis van PFAS gebruiken, ervoor zorgen dat het vrijkomen van die stoffen in het milieu tot een minimum wordt beperkt. Vervallen schuim en eventueel afvalschuim moeten ook op de juiste wijze worden verwijderd.

 

Resultaten en kosten

Indien de beperking wordt aangenomen, zou de emissie van PFAS’s in het milieu over een periode van 30 jaar met meer dan 13 000 ton kunnen worden verminderd. De geraamde kosten voor de samenleving zouden in diezelfde periode ongeveer 7 miljard euro bedragen. Deze kosten omvatten onder meer de prijs voor het aanpassen van apparatuur voor het gebruik van PFAS-vrij schuim, het reinigen van apparatuur om PFAS-schuimresten te verwijderen en het prijsverschil tussen PFAS’s en alternatieve schuimsoorten.

 

Start raadpleging van zes maanden

Het voorstel is gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment dat het werd opgesteld en kan worden bijgewerkt als nieuwe informatie aan het licht komt. Volgens de planning begint op 23 maart 2022 een raadpleging van zes maanden, die openstaat voor iedereen om op feiten gebaseerde opmerkingen over het voorstel te geven. ECHA zal op 5 april ook een online-infosessie organiseren om het beperkingsproces uit te leggen en geïnteresseerden te helpen om aan de raadpleging deel te nemen.

 

Samenwerking vijf landen

Daarnaast werken vijf Europese landen (Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen) aan een beperkingsvoorstel dat betrekking zal hebben op alle PFAS’s in andere toepassingen. Zij zijn van plan hun voorstel in januari 2023 bij het ECHA in te dienen. De risicobeoordeling die wordt ingevoerd in het voorstel om PFAS’s in blusschuim te beperken, is relevant voor alle PFAS’s. Dit betekent dat het ook de weg zal vrijmaken voor de beoordeling van risico’s in de ruimere PFAS-restrictie.

 

Wetenschappelijk vervolg

De wetenschappelijke comités risicobeoordeling en sociaaleconomische analyse van ECHA zullen nu beginnen met de beoordeling van de voorgestelde beperkingsopties. Bij hun beoordeling zullen zij rekening houden met het wetenschappelijke bewijsmateriaal dat zij tijdens de raadplegingen hebben ontvangen. Het gecombineerde advies van de twee comités wordt in 2023 verwacht. Samen met de 27 EU-lidstaten zal de Europese Commissie – op basis van het voorstel en het advies van de comités – het besluit nemen over de beperking en de voorwaarden daarvoor.

 

Achtergrond

In de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen staat het PFAS-beleid centraal. De Europese Commissie verbindt zich ertoe alle PFAS geleidelijk uit te bannen en het gebruik ervan alleen toe te staan wanneer is aangetoond dat ze onvervangbaar en essentieel voor de samenleving zijn. Het voorstel om het gebruik van PFAS’s in blusschuim te beperken wordt in de strategie genoemd als één van de maatregelen om het gebruik van PFAS’s verder te beperken.

Bron: ECHA
Lees ook: Meeste online verkochte chemische producten voldoen niet aan regelgeving

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!