Echa ziet eerste verbetering in voortgang van biocidenherzieningsprogramma
Echa ziet eerste verbetering in voortgang van biocidenherzieningsprogramma – Volgens het laatste jaarverslag beginnen Echa’s inspanningen om zijn notoir vertraagde beoordelingsprogramma voor biociden te versnellen vruchten af ​​te werpen.

 

Rapporten en adviezen


In het op 2021 betrekking hebbende verslag zegt dat Echa in de loop van het jaar 18 rapporten van bevoegde autoriteiten (CAR’s) heeft ontvangen waarin de werkzame stoffen van biociden worden beoordeeld. Dat is bijna het dubbele van het bedrag dat het jaar ervoor werd ontvangen. Als gevolg hiervan heeft het Biocidal Products Committee (BPC) van het agentschap 18 adviezen uitgebracht over de goedkeuring van werkzame stoffen. In 2020 waren dat er 15.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Deadline

Het aantal ingediende CAR’s is nog steeds minder dan de 60 die lidstaten hadden voorspeld voor 2021. Het agentschap zegt echter te verwachten dat de positieve trend zich de komende jaren zal voortzetten. Het agentschap heeft eerder gezegd dat het verwacht 120 CAR’s te ontvangen in 2022 en 80 in zowel 2023 als 2024. Zelfs met deze vooruitgang zou slechts 60-70% van de CAR’s op tijd worden ingediend voor de uiterste termijn van het programma voor de beoordeling van biociden (31 december 2024).

 

In een dip beland

De beoordelingen van werkzame stoffen zijn de afgelopen jaren in een dip beland. Het oorspronkelijke plan van het agentschap om 50 goedkeuringen van stoffen per jaar te verwerken om de deadline van 2024 te halen, zag er al lang onwaarschijnlijk uit.

 

En er weer uit

In haar jaarverslag legt Echa een verband tussen de in 2021 geboekte vooruitgang en de inspanningen die zij zich heeft getroost om het actieplan voor haar beoordelingsprogramma vooruit te helpen. Begin 2021 werd ook gewerkt aan de reorganisatie en stroomlijning van de werkzaamheden van de BPC-werkgroepen, aldus het jaarverslag.

 

Samenwerking met EFSA

Ondertussen is het agentschap met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) gaan samenwerken om gemeenschappelijke stoffen te evalueren en richtsnoeren op te stellen. Bijvoorbeeld over het effect van het waterbehandelingsproces op residuen van werkzame stoffen in drinkwater en over de risicobeoordeling voor bijen en andere bestuivers. Deze werkzaamheden zullen tot 2022 duren, aldus Echa.

 

Belangrijkste resultaten 2021

Buiten de biociden zijn volgens het jaarverslag van Echa de belangrijkste resultaten in 2021 onder meer:

  • de regelgevingsbehoeften van 1 900 stoffen te beoordelen en over te schakelen van een individuele aanpak op een groepsgewijze aanpak. In 2021 heeft het agentschap 300 stoffen geïdentificeerd waarvoor verdere risicobeheersmaatregelen nodig zijn, 800 waarvoor meer gegevens moeten worden gegenereerd en 800 waarvoor momenteel geen verdere actie nodig is;
  • in totaal 371 nalevingscontroles met betrekking tot meer dan 2100 registraties en 341 unieke stoffen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020 en heeft ertoe geleid dat 280 ontwerp-besluiten naar bedrijven zijn gestuurd, waarin om meer gegevens wordt gevraagd om de langetermijneffecten op de menselijke gezondheid of het milieu te verduidelijken;
  • 363 follow-ups van de dossierbeoordeling die in 2021 zijn uitgevoerd. Hiervan bleef ongeveer 40% van de dossiers niet conform en is naar de lidstaten gezonden voor verdere handhavingsacties;
  • de comités risicobeoordeling (Rac) en sociaaleconomische analyse (Seac) hebben 18 adviezen aangenomen voor stoffen met hormoonontregelende eigenschappen, en nog eens 31 adviezen voor stoffen met andere eigenschappen; en
  • na overeenstemming in het comité van de lidstaten zijn 12 stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen, meestal omdat zij giftig zijn voor de voortplanting, kankerverwekkend zijn, de ademhalingswegen sensibiliseren of hormoonontregelend zijn.

Foto: ThG via Pixabay

Bron: Chemical Watch
Lees ook: Revolutie in de Europese industrie

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!