Generereer uw UFI codes

Huidige status UFI-code en geharmoniseerde toxicologische kennisgeving

 

Op 29 november werd de resolutie van de laatste vergadering tussen de bevoegde autoriteiten voor REACH en CLP (CARACAL) gepubliceerd. De Europese commissie heeft overeenstemming bereikt over de wijziging van de tekst voor de CLP-bijlage VIII. Deze bijlage verwijst naar de geharmoniseerde toxicologische kennisgevingen en het gebruik van de UFI-code. Het nieuwe ontwerp bevat verschillende wijzigingen, waarvan de meest relevante zijn:

  • Tekstverheldering om dubbelzinnigheden te voorkomen.
  • Wijziging van de nalevingsdatum voor gevaarlijke mengsels voor eindgebruikers, waarbij de datum nog een jaar wordt uitgesteld: 1 januari 2021.

 

Definitieve document half januari van kracht

De tekst ligt tot 29 december 2019 ter beoordeling en herziening bij het  Europees Parlement en de Europese Raad. Na deze datum wordt het definitieve document gepubliceerd in het Publicatieblad, wat overigens nog niet is bevestigd. Het treedt in werking 20 dagen na de publicatie. Verwacht wordt dat het definitieve nieuwe document medio januari van kracht zal zijn. Tot die dag blijven de oude vereisten geldig.

 

Overgangsperiode

De International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (AISE) herinnert de markt eraan dat de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025 een overgangsperiode is voor de nieuwe bijlage VIII. Het betekent dat de producten die vóór de eerste deadline landelijk zijn aangemeld, tot 2025 op de markt kunnen worden gebracht zonder een update voor informaties. Heeft  u in de afgelopen jaren een mengsel aangemeld bij een nationaal toxicologische instituut? Dan is het tot 2025 niet nodig om de informatie bij te werken. Onafhankelijk of u een UFI-code op uw labels zet of niet. In het geval uw product wordt gewijzigd (formulering, etikettering, classificatie, et cetera), dan is het raadzaam om een ​​nieuwe kennisgeving te doen die voldoet aan de richtlijnen van 2025.

 

De geharmoniseerde UFI

De geharmoniseerde UFI wordt pas verplicht zodra de bijlage VIII in werking treedt. dus wanneer een nieuwe toxicologische kennisgeving wordt gedaan na 1 januari 2021, moeten onze etiketten en SDS de UFI hebben. Integendeel, voor kennisgevingen die vóór 2021 zijn gedaan, is deze niet verplicht tot het einde van de overgangsperiode (januari 2025).

 

In het kort
  • De nieuwe bijlage VIII-tekst wordt medio januari 2020 gepubliceerd. Daarin staat de nieuwe ingangsdatum voor meldingsplicht aan gifcentrum van 1 januari 2021 voor gevaarlijke mengsels die bestemd zijn voor consumentengebruik.
  • Overgangsperiode: de kennisgevingen vóór januari 2020 zijn geldig tot januari 2025 (met de hierboven genoemde uitzonderingen).
  • De UFI-code is niet verplicht om te worden opgenomen in het etiket voor producten die vóór januari 2021 zijn aangemeld, tot het einde van de overgangsperiode: januari 2025, waar alle producten deze moeten hebben.
  • De UFI-code is verplicht op het label voor nieuwe meldingen vanaf januari 2021.

Lees ook: ‘Kennisgevingsdatabase gifcentrum gereed instap lidstaten

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!