Bedrijven moeten uit VK overgedragen registraties herzienAlle overdrachten van registraties na de terugtrekking van het VK uit de EU zijn nu voltooid. Meer dan 8000 in het VK gevestigde registraties zijn met succes overgedragen aan ondernemingen in de EU, de EER of Noord-Ierland. Deze ondernemingen moeten de informatie in deze registraties opnieuw bekijken en zo nodig bijwerken.

Nu de overdrachten zijn afgerond, kan het zijn dat de veiligheidsinformatie moet worden herzien en bijgewerkt, en dat administratieve informatie – zoals de rol van het bedrijf in de toeleveringsketen – ook moet worden herzien door de nieuwe registrant.

Bedrijven moeten uit VK overgedragen registraties herzien

Maximale aanpassingstermijnen

Indien een aanpassing nodig is, hebben registranten normaal gesproken maximaal drie maanden de tijd om de administratieve informatie aan te passen. In het geval van complexere aanpassingen is dat maximaal zes, negen of twaalf maanden. Deze termijnen zijn verduidelijkt in de uitvoeringsverordening van de Commissie betreffende de bijwerking van dossiers. De verplichting tot bijwerking geldt voor REACH-registraties en voor eerder aangemelde stoffen (NONS) in het kader van de richtlijn gevaarlijke stoffen.

 

Controle op volledigheid

Alle informatie in een registratiedossier wordt gecontroleerd op volledigheid. Of ze nu nieuw wordt ingediend of al eerder in de registratie was opgenomen. Sinds maart 2021 controleert het ECHA ook de volledigheid van de chemische veiligheidsrapporten.

 

De rol van ECHA

Informatie over het bijwerken van een registratiedossier is beschikbaar op de website van ECHA. In het geval u vragen hebt over hoe u uw dossier in IUCLID kunt bijwerken, kunt u contact opnemen met de helpdesk van ECHA.

 

Juridisch ongeldige registraties

Nu de overdracht van alle registraties is voltooid, zijn 2964 registraties uit het Verenigd Koninkrijk niet overgedragen en dus juridisch ongeldig. Deze staan nu als’ingetrokken’ vermeld in de databank van ECHA en op de website van ECHA.

 

Achtergrond

In het kader van REACH zijn bedrijven verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de eigenschappen en het gebruik van de stoffen die zij boven 1 ton per jaar vervaardigen of invoeren. Deze informatie wordt aan het ECHA meegedeeld in de vorm van een registratiedossier met de informatie over de gevaren en – in voorkomend geval – een beoordeling van de mogelijke risico’s die het gebruik van de stof met zich meebrengt en hoe deze risico’s moeten worden beheerst. De termijnen die in acht moeten worden genomen, zijn verduidelijkt in de uitvoeringsverordening van de Commissie betreffende de bijwerking van dossiers ((EU)2020/1435).

 

Meer informatie

Bron: ECHA
Lees ook: Het chemisch universum in kaart

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!