Deadlines voor update van registratie onder REACH verduidelijkt

Deadlines voor update van registratie onder REACH verduidelijkt – De Europese Commissie heeft een ontwerp van uitvoeringsverordening gepubliceerd. Hierin wordt de betekenis van het uitgangspunt ‘zonder onnodige vertraging’ met betrekking tot registratie-updates onder REACH verduidelijkt. Het ontwerp bevat deadlines voor verschillende scenario’s die ertoe kunnen leiden dat registranten hun dossiers moeten bijwerken.

Aangezien registratiedossiers de belangrijkste informatiebron zijn voor autoriteiten bij het prioriteren van stoffen voor regelgevende maatregelen en bij het overwegen van passende risicobeheersmaatregelen (met betrekking tot schadelijke stoffen), is het belangrijk dat registratiegegevens te allen tijde up-to-date worden gehouden.

Van toepassing …

De termijnen hebben alleen betrekking op artikel 22, lid 1, van REACH. Ze zijn dus van toepassing op updates die door de registranten worden uitgevoerd zodra ze kennis nemen van relevante nieuwe informatie met betrekking tot de gegevens in hun registraties. Het heeft geen invloed op en verandert niets aan de termijnen die ECHA in zijn adviezen en besluiten aan registranten meedeelt. Bijvoorbeeld wanneer om aanvullende informatie wordt gevraagd na het evalueren van een testvoorstel of een nalevingscontrole.

 

Nieuwe deadlines

De uitvoeringsverordening verandert niets aan de basisregel dat bedrijven hun registraties zo snel mogelijk moeten bijwerken nadat ze hebben vastgesteld dat de informatie in hun dossier is gewijzigd. De gegeven deadlines zijn bedoeld om te helpen in situaties waarin een onmiddellijke reactie van registranten onrealistisch zou zijn.

 

Uitzonderingen

Indien de update van meer administratieve aard is hebben ze drie maanden de tijd om hun registraties bij te werken en bij ECHA in te dienen. Denk aan het wijzigen van de naam, het adres of de status van het bedrijf, of als de registrant stopt met de productie van de geregistreerde stof. Andere situaties waarin de termijn van drie maanden van toepassing is, zijn bijvoorbeeld als er nieuwe toepassingen worden geïdentificeerd of als er nieuwe informatie is over hoe de stof niet mag worden gebruikt.

 

Extra deadlines

Extra deadlines zijn vastgesteld op zes, negen en 12 maanden, afhankelijk van de complexiteit van de update. Als bedrijven bijvoorbeeld hun registraties moeten bijwerken met een testvoorstel, hebben ze daarvoor zes maanden de tijd. Maar als ze het testvoorstel voor een groep stoffen ontwikkelen – als onderdeel van een teststrategie – geldt een deadline van 12 maanden. Als de nieuwe informatie leidt tot wijzigingen in een chemisch veiligheidsrapport of van invloed is op de richtlijnen voor veilig gebruik, is de deadline voor een update 12 maanden.

 

Geen deadline voor wijziging naar lagere tonnage

Er is geen uiterste datum voor het bijwerken van informatie met betrekking tot een wijziging naar een lagere tonnage. Dat heeft ermee te maken dat dit tijdelijk kan zijn en de wijziging geen negatieve gevolgen zou hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu. Deze update moet echter nog steeds ‘zonder onnodige vertraging’ worden uitgevoerd, aangezien dit de prioriteit van de inhoud voor regelgevende maatregelen kan beïnvloeden.

 

Alles in één keer

Als registranten verschillende redenen hebben om hun registraties bij te werken, kunnen ze alle wijzigingen in één inzending opnemen en de deadline met de langste looptijd toepassen.

 

Updates voor gezamenlijk ingediende registratiegegevens

Aangezien het principe van ‘één stof, één registratie’ de kern vormt van REACH, zijn alle registranten verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die ze samen hebben ingediend. Alle leden van de gezamenlijke indiening zijn verplicht om de informatie die relevant kan zijn voor hun registratie te bewaken en bij te houden en de noodzaak van een update te activeren.

 

Hoofdregistrant leidend

Er zijn gevallen waarin de hoofdregistrant zijn dossier eerst moet bijwerken voordat de overige leden hun taken kunnen vervullen. In deze situaties begint de deadline voor mederegistranten pas te lopen nadat ECHA heeft bevestigd dat het Agentschap een volledige update van de hoofdregistrant heeft ontvangen. Over het algemeen hebben leden drie maanden de tijd om te handelen nadat de lead met succes een update heeft ingediend. Als de update echter betrekking heeft op het chemischeveiligheidsrapport, hebben ze negen maanden de tijd.

 

Transparantie gezamenlijke indieningen verbeterd

Eerder dit jaar heeft ECHA REACH-IT gewijzigd om de transparantie van gezamenlijke indieningen te verbeteren, bijvoorbeeld door berichten op te nemen voor alle registranten wanneer er wijzigingen zijn in de hoeveelheidsklasse van de gezamenlijke indiening.

 

Wijzigingen bijhouden en vastleggen

Als registranten hun registraties niet binnen de gestelde termijnen bijwerken, hebben ze de noodzakelijke informatie ‘zonder onnodige vertraging’ niet bijgewerkt. Dit is waar handhavingsinstanties kunnen ingrijpen.

 

Verantwoordelijkheden registranten

Registranten moeten alle relevante informatie volgen en controleren om ervoor te zorgen dat hun registraties binnen de respectieve deadlines worden bijgewerkt. De handhavingsinstanties van de lidstaten kunnen deze gegevens opvragen tijdens inspecties en aangezien de termijnen in de wetstekst zijn opgenomen, kunnen ze gemakkelijker controleren of de actualisering op tijd heeft plaatsgevonden.

 

Publicatie uitvoeringsverordening

De uitvoeringsverordening zal naar verwachting later dit najaar in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd en 60 dagen daarna in werking treden.

 

Richtsnoer eerste helft 2021 beschikbaar

Om registranten te helpen, werkt ECHA zijn richtlijnen voor registratie bij. Het richtsnoer zal in de eerste helft van 2021 beschikbaar zijn op de website van ECHA.

 

Verdere informatie:

Bron: ECHA nieuwsletter
Lees ook: Industrie vraagt uitstel deadline aanmelding SCIP-database

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!