Gebruik PFCA’s vanaf 23 februari 2023 wettelijk beperkt – 4 Augustus 2021 heeft de Europese Commissie VERORDENING (EU) 2021/1297 gepubliceerd. Hierin staat het besluit tot wijziging van bijlage XVII bij REACH met de beperking van perfluorcarbonzuren (PFCA’s) met 9 tot 14 koolstofatomen in de keten (C9-C14 PFCA’s), hun zouten en stoffen. Deze restrictie geldt vanaf 23 februari 2023. Voor sommige toepassingen echter, zijn langere overgangsperioden toegestaan. Dit besluit is een reactie op een beperkingsvoorstel dat in 2017 door de Duitse en Zweedse autoriteiten is ingediend.

Gebruik PFCA's vanaf 23 februari 2023 wettelijk beperkt

Redenen voor het beperkingsvoorstel

De belangrijkste reden die in het voorstel wordt aangevoerd is om te voorkomen dat de industrie overschakelt op stoffen op basis van PFOA, naar langere keten PFCA’s (‘C9-14 chemie’. Met als doel deze stoffen dezelfde rol te laten vervullen in de eindproducten, nu de beperking voor PFOA – zouten en PFOA-gerelateerde stoffen – effectief is geworden.

 

Schadelijkheid voor mens en milieu

In de tekst van het voorstel werd uiteengezet waarom het gebruik van deze stoffen – vanwege een aantal eigenschappen – even schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu:

  1. Een aantal andere PFAS staat op de REACH-kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). Bepaalde PFAS zijn giftig voor de voortplanting en kunnen de ontwikkeling van foetussen schaden en er is ook aangetoond dat ze kanker veroorzaken. Aan de andere kant wordt vermoed dat sommige PFAS interfereren met het menselijke endocriene (hormonale) systeem, maar testen op dit gebied zijn aan de gang. C9-C14 PFAS’s zijn bioaccumulerend en behoren tot de meest persistente chemische stoffen die bekend zijn, vanwege de koolstof-fluorbindingen.
  2. PFAS’s ondergaan geen verdere abiotische of biotische afbraak onder milieurelevante omstandigheden. Ze hebben een hoge oplosbaarheid in water, wat leidt tot een relatief hoge mobiliteit in waterlichamen en tussen verschillende milieucompartimenten. Ook kunnen ze over lange afstanden worden getransporteerd via de atmosfeer en het watermilieu. Als gevolg hiervan worden ze alomtegenwoordig in het milieu aangetroffen – zelfs in afgelegen gebieden – evenals in menselijke lichaamsvloeistoffen.

Vanwege deze eigenschappen is het zeer waarschijnlijk dat ze ernstige en onomkeerbare nadelige effecten op het milieu en de menselijke gezondheid veroorzaken als hun uitstoot niet tot een minimum wordt beperkt.

 

Eindbeslissing van ECHA

Het Comité voor risicobeoordeling (RAC) en het Comité voor sociaal-economische analyse (SEAC) verklaarden in hun gezamenlijk advies over het beperkingsvoorstel dat ‘Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS’s) opkomende verontreinigende stoffen van de 21e eeuw zijn.’ Vanwege hun uitstekende eigenschappen – ze bieden water-, olie- en vetafstotendheid en zijn zeer stabiel – zijn bepaalde PFAS’s gebruikt in een verscheidenheid aan consumentenproducten, zoals antiaanbakpannen, mobiele telefoons en zonnebrandcrème. Het potentiële risico voor mens, gezondheid ent milieu echter, zijn groot.

 

Risicobeoordelingsconclusie

Daarom is heeft Echa risicobeoordelingsconclusie van de indiener van het dossier dat ‘een beperking op EU-brede basis gerechtvaardigd is om het vrijkomen van deze stoffen in het milieu te verminderen en om toekomstige fabricage, op de markt brengen en gebruik te voorkomen’, heeft overgenomen.

 

Beperkingen PFCA’s

Rekening houdend met het bijlage XV-dossier en de adviezen van RAC en SEAC, heeft de Commissie uiteindelijk VERORDENING (EU) 2021/1297 gepubliceerd. Deze verordening beperkt de productie, het gebruik of het op de markt brengen van lineaire en/of vertakte C9-C14 PFCA’s – hun zouten en C9-C14 PFCA-gerelateerde stoffen als zodanig – als bestanddeel van andere stoffen, in mengsels en in voorwerpen, omdat ze als “een onaanvaardbaar risico voor de menselijke gezondheid en het milieu” worden beschouwd.

 

Vrijstellingen

De toepassing van de beperking zal in februari 2023 van kracht worden, maar er zouden langere uitstelmogelijkheden of algemene vrijstellingen moeten gelden om de gevallen van specifieke sectoren aan te pakken.

Lees ook: Blijvende bezwaren van EU-lidstaten tegen resorcinol SVHC-voorstel

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!