Obstakels voor gifcentrum-meldingen wegnemen

Obstakels voor gifcentrum-meldingen wegnemen – De geharmoniseerde vereisten voor kennisgevingen van gifcentra volgens bijlage VIII bij de verordening classificatie, etikettering en verpakking worden vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs van toepassing. Als reactie op bepaalde bezwaren van bedrijven heeft de Europese Commissie een wijziging van de wettekst aangenomen die praktische oplossingen bevat die bedrijven helpen aan hun verplichtingen te voldoen.

Deze wijziging – die naar verwachting begin november 2020 in werking treedt – komt tegemoet aan de bezorgdheid die de industrie heeft geuit sinds de nieuwe vereisten voor het eerst werden ingevoerd. Het doel is om bedrijven een toolset te geven om die problemen aan te pakken die anders een stop voor meldingen zouden blijken te zijn.
Hoewel het amendement bedoeld is om een ​​deel van de administratieve lasten van bedrijven weg te nemen, worden de geboden oplossingen voorbereid rekening houdend met de informatiebehoeften van gifcentra. Dit betekent dat gifcentra nog steeds voldoende informatie krijgen in de meldingen om hun werk efficiënt uit te voeren en noodhulp te bieden.

Verf op het verkooppunt – vermijd onnodige meldingen

Op maat gemaakte verven verwijzen naar die mengsels die op het verkooppunt in een beperkte hoeveelheid worden geformuleerd om een ​​bepaalde kleur te creëren om aan de vraag van de klant te voldoen. Om aan de oorspronkelijke vereisten in bijlage VIII te voldoen, zouden al deze eindmengsels moeten worden aangemeld bij gifcentra voordat ze op de markt worden gebracht. Oftewel verkocht aan de klant. Bovendien heeft elk label zijn eigen unieke formule-ID (UFI) nodig.

 


Hobbels

Aangezien winkels in potentie talloze kleuren kunnen formuleren voor hun klanten, zou het voor detailhandelaren een enorme administratieve last met zich meebrengen om ze allemaal vooraf op de hoogte te stellen en de UFI op het etiket te vermelden. Enerzijds zou het resulteren in een groot aantal aanmeldingen voor verven die in veel gevallen zelfs nooit op de Europese markt zouden belanden. Aan de andere kant zou dit leiden tot onaanvaardbare vertragingen voor klanten in het geval de winkelier zijn verplichtingen nakomt.

 


Uitzondering

Aangezien gifcentra slechts een klein aantal incidenten hebben gemeld in verband met het gebruik van op maat gemaakte verf in vergelijking met andere gevaarlijke huishoudelijke mengsels zoals schoonmaakproducten, heeft de Commissie hiervoor een uitzondering in de gewijzigde wettekst opgenomen. Formuleerders zijn vrijgesteld van de meldingsplicht en de plicht om voor elke mogelijke verf op maat een UFI te maken. Leveranciers moeten echter nog steeds een UFI maken en elk individueel gevaarlijk mengsel – dat wil zeggen de verfbasis, de tintermengsels en toners – in de op maat gemaakte verf op de hoogte stellen en alle relevante UFI’s moeten op het etiket van het eindproduct worden vermeld op het verkooppunt.
De vrijstelling geldt overigens niet voor verven die vooraf zijn besteld door industriële of professionele gebruikers of consumenten.

 

Verschillende of ontbrekende samenstelling in bouwproducten

Bepaalde bouwproducten – waaronder stortklaar beton, gips en cement – kunnen grondstoffen bevatten waarvan de samenstelling van batch tot batch verschilt of zelfs onbekend is. Dit kan leiden tot situaties waarin het erg moeilijk is om de vereiste informatie aan de gifcentra te verstrekken. Daarom hebben branche-vertegenwoordigers een reeks standaardsamenstellingen voorgesteld die – in overleg met aangewezen organen en bevoegde autoriteiten – in de wijziging zijn opgenomen. Het amendement bevat 20 standaardformules voor cement, één voor gipsbindmiddel en twee voor stortklaar beton. De lijst met formules is uitputtend en alleen mengsels die overeenkomen met de formules in de wijziging kunnen afwijken van de geharmoniseerde informatie-eisen.

 

Mengselsamenstelling moet voldoen aan standaardformule

Bedrijven kunnen bij het opstellen van hun melding verwijzen naar de betreffende standaardformule. Om van deze oplossing te profiteren, moet de mengselsamenstelling voldoen aan de standaardformule. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat de gifcentra in staat zijn om bij een ongeval nauwkeurige gezondheidsinformatie te verstrekken. Indien een veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het mengsel meer gedetailleerde informatie bevat dan de standaardformule, moet de indiener de informatie uit het veiligheidsinformatieblad gebruiken in de melding van het antigifcentrum.

 

Wat te doen met de natuurlijke variatie in samenstelling van brandstoffen

Omdat brandstoffen normaal gesproken zijn samengesteld uit natuurlijk voorkomende stoffen, kan hun samenstelling ook variëren. Dit betekent dat hoewel producten als technisch hetzelfde kan worden beschouwd, de chemische samenstellingen tussen verschillende batches verschillen. In het geval dat alle variaties en verschillende samenstellingen als verschillende mengsels zouden worden behandeld, zouden de formuleerders regelmatig kennisgevingen en meerdere UFI’s moeten indienen die verwijzen naar in wezen hetzelfde product dat op de markt wordt gebracht.

 

Verwijzen naar veiligheidsinformatiebladen

Volgens de gewijzigde juridische tekst kunnen formuleerders de informatie in het veiligheidsinformatieblad gebruiken bij het indienen van de samenstellingsinformatie. Om ervoor te zorgen dat gifcentra de samenstelling in geval van nood voldoende kunnen identificeren, moet de melding ook alle andere bekende informatie over de chemische samenstelling van het product bevatten. Zelfs als deze informatie niet in het MSDS is opgenomen.

 

Meerdere leveranciers, verschillende batches

Soms kan een mengsel verschillende componenten bevatten die toxicologisch sterk op elkaar lijken en mogelijk dezelfde technische functie hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een onderdeel dat een bepaalde technische functie vervult, bij verschillende leveranciers wordt ingekocht om de continuïteit van de levering te garanderen. In deze situatie kan het moeilijk zijn om precies te weten welke componenten in elke batch van het eindproduct zitten en wat hun concentratie is, waardoor het moeilijk wordt om te voldoen aan de standaard geharmoniseerde informatievereisten voor componenten.

 


Groeperen toxicologisch vergelijkbare componenten

Het amendement stelt formuleerders in staat om toxicologisch vergelijkbare componenten van een mengsel te groeperen en de totale concentratie van de verschillende componenten op te nemen in hun kennisgeving, in plaats van afzonderlijke concentraties voor elke component te specificeren.

 

Voorwaarden voor groepering

Componenten met identieke gevarenclassificatie kunnen worden gegroepeerd in dezelfde uitwisselbare componentgroep als ze:

  • hetzelfde toxicologische profiel en dezelfde technische functie in het uiteindelijke mengsel; of
  • een vergelijkbare pH-waarde hebben – hoewel niet noodzakelijk dezelfde technische functie.

De variatie van componenten in de uitwisselbare groep kan de indeling en etikettering van het uiteindelijke mengsel dat op de markt wordt gebracht, niet beïnvloeden of wijzigen.
Elke industriële sector kan profiteren van het concept van uitwisselbare groep.

 

Nalevingsdata blijven ongewijzigd

Hoewel er verzoeken zijn geweest om de eerste nalevingsdatum verder uit te stellen, brengt dit amendement geen wijzigingen aan in de data die al zijn gewijzigd door een eerdere wijziging. De nalevingsdata blijven als volgt:

  • Mengsels voor consumentengebruik en mengsels voor professioneel gebruik moeten vanaf 1 januari 2021 worden aangemeld.
  • Mengsels voor industrieel gebruik moeten vanaf 1 januari 2024 worden aangemeld.
  • Einde van de overgangsperiode 1 januari 2025.

De Commissie heeft besloten de eerste nalevingsdatum niet verder uit te stellen, omdat de meldingsinstrumenten van ECHA beschikbaar zijn en al door bedrijven worden gebruikt. 

 

Richtsnoer respons op de gezondheid in noodsituaties

ECHA werkt momenteel het Richtsnoer over geharmoniseerde informatie met betrekking tot de respons op de gezondheid in noodsituaties bij en de voortgang ervan kan worden gevolgd op de webpagina’s van ECHA voor doorlopend adviesoverleg. De definitieve versie zal naar verwachting rond mei 2021 gereed zijn.

 

Verdere informatie:

Bron: ECHA nieuwsletter
Lees ook: Deadlines voor update van registratie onder REACH verduidelijkt

Afbeelding boven van Gerd Altmann via Pixabay

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!