Aftellen naar CLP-conformiteit: inzicht in de unieke formule-identificatieVan oppervlaktereiniger en dik bleekmiddel tot insectenverdelger en afvoerontstopper. Er zijn duizenden alledaagse producten op de markt die chemicaliën bevatten die gevaarlijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid in het geval ze niet correct worden gehanteerd.

 
Een nieuwe etiketteringsvereiste die is geïntroduceerd in de CLP-verordening (classificatie, etikettering en verpakking; EU-verordening inzake chemische stoffen [EG] nr. 1272/2008) maakt het voor zorgverleners gemakkelijker om informatie te verkrijgen over de chemische samenstelling van gevaarlijke stoffen in het geval dat van onjuist gebruik, contact of orale inname van gevaarlijke chemicaliën. Daarbij wordt gebruik gemaakt van unieke 16-cijferige alfanumerieke code – De UFI code of UFI – om het mengsel van chemicaliën in een gevaarlijke stof te identificeren.

Aftellen naar CLP-conformiteit

Wat is een unieke formule-identificatie?

De UFI dient als een unieke receptidentificator en helpt bij de exacte identificatie van een gevaarlijk mengsel om snellere eerste hulp van een antigifcentrum mogelijk te maken. Deze identificatie is specifiek voor elke productformulering en legt een direct en uniek verband tussen elk mengsel dat op de markt wordt gebracht en de bijbehorende veiligheidsinformatie.

 

Uw formules zijn veilig!

UFI-codes zijn altijd versleuteld, zodat de samenstelling van het mengsel niet extern toegankelijk is. Leveranciers kunnen de code doorgeven in de toeleveringsketen zonder bang te hoeven zijn dat de unieke samenstelling van hun product openbaar wordt gemaakt. Deze code is gekoppeld aan een centrale database met veiligheidsinstructies voor elk gevaarlijk mengsel. De antigifcentra van de EU krijgen toegang tot de gecentraliseerde productdatabase om veiligheidsinformatie te verkrijgen en eerste hulp te verlenen in geval van nood.

 

Waar wordt een UFI-code toegepast?

Voor producten waarvoor labels nodig zijn, moet de UFI-code op een zichtbare plaats op of – bij gebrek aan ruimte – in de buurt van het productlabel worden gedrukt. Voor mengsels waarvoor geen productetiketten nodig zijn, moet de UFI-code in het veiligheidsinformatieblad worden vermeld.

 

Centrale database voor genereren en beheren van UFI-codes

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is verantwoordelijk voor het centrale beheer van UFI-codes. Als EU-autoriteit is ECHA verantwoordelijk voor de technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten van de registratie, evaluatie en goedkeuring van chemische stoffen binnen het toepassingsgebied van de CLP-verordening.
ECHA biedt een online UFI-codegenerator, waartoe fabrikanten toegang hebben. UFI-codes moeten samen met het toegewezen mengsel aan ECHA worden meegedeeld zodat ze officieel kunnen worden geregistreerd. Alle latere wijzigingen in de samenstelling of concentratie van een gevaarlijk mengsel moeten aan ECHA en de hele toeleveringsketen worden gemeld.

 

De deadlines voor naleving zijn als volgt
  • Januari 2021: Nieuwe gevaarlijke mengsels die worden verkocht aan consumenten
  • Januari 2021: Nieuwe gevaarlijke mengsels voor commercieel gebruik
  • Januari 2024: Nieuwe gevaarlijke mengsels die industrieel worden gebruikt
  • Januari 2025: Bestaande gevaarlijke mengsels die al op de markt zijn geregistreerd

 

Toepassing van een UFI-code

Afhankelijk van uw productieomgeving en het te labelen product zijn er verschillende technologieën beschikbaar waarmee de UFI-code op uw product kan worden toegepast. De UFI-code kan vervolgens op een bestaand label/verpakkingsontwerp worden afgedrukt of vooraf in de labelproductie worden geïntegreerd.

 

De eerste stap

In principe is de eerste stap op deze reis om duidelijk te maken of uw producten al dan niet onder de CLP-verordening vallen en vervolgens de stappen te volgen om ervoor te zorgen dat uw productieomgeving en productetiketteringoplossing is opgezet voor UFI-conformiteit, klaar voor 2021.

 

Verschillende mogelijkheden UFI-toewijzing

Afhankelijk van uw productieomgeving en het te labelen product heeft u als fabrikant verschillende mogelijkheden om een ​​UFI-code aan uw product toe te wijzen. Een UFI-code kan achteraf worden afgedrukt op een bestaand label/verpakkingsontwerp of in een eerder stadion worden geïntegreerd in de labelproductie.

 

Toegang tot benodigde kennis

Om productlabels aan te passen en naleving van de CLP-verordening te voldoen, kan het nodig zijn dat bestaande productieprocessen aangepast moeten worden.
Door samen te werken met een betrouwbare codeer- en markeringsleverancier hebben fabrikanten van gevaarlijke producten toegang tot de branchekennis die nodig is om de meest geschikte oplossing voor hun productieomgeving te kiezen en ervoor te zorgen dat hun producten voldoen aan de UFI-normen.

Bron: Manufacturing Chemist
Lees ook: Nieuwe SCIP-meldingsvereisten chemische stoffen van kracht in EU

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!