Nieuwe SCIP-meldingsvereisten chemische stoffen van kracht in EUVanaf 5 januari 2021 moeten alle EU-leveranciers van voorwerpen die een stof uit de REACH-kandidatenlijst bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% een kennisgeving indienen bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). De nieuwe meldingsplicht – de zogenaamde ‘SCIP-melding’ – kan van toepassing zijn op vrijwel alle soorten “objecten” die in de EU worden geleverd. Het is een extra stap in de uitvoering door de EU van haar Circulaire Economie-strategie. Het is bedoeld om ECHA te helpen bij het opzetten van een database met artikelen die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten, die toegankelijk is voor afvalverwerkers, consumenten en overheidsinstanties.

 
Niet-naleving van deze nieuwe SCIP-meldingsverplichting kan leiden tot economische sancties, die per lidstaat verschillen en die meer dan enkele miljoenen euro’s kunnen bedragen. Bedrijven die het ECHA nog niet in kennis hebben gesteld of op 5 januari nog geen procedures hebben ingevoerd om aan de eisen voldoen, moeten met hun leveranciers samenwerken om de nodige kennisgevingsinformatie te verkrijgen. Ze kunnen daarbij profiteren van de vereenvoudigde kennisgevingsprocedures van het ECHA.

Nieuwe SCIP-meldingsvereisten chemische stoffen van kracht in EU

Voor wie geldt de nieuwe meldingsplicht?

De nieuwe meldingsverplichting is van toepassing op alle ‘leveranciers’ van voorwerpen die stoffen bevatten die in de kandidaatslijst van REACH voorkomen in een concentratie van meer dan 0,1%. ECHA heeft het concept ‘leverancier’ dusdanig geïnterpreteerd dat het alle EU-producenten, assembleurs, importeurs en distributeurs van artikelen omvat. In feite is de meldingsverplichting van toepassing op alle actoren in de toeleveringsketen van de EU, behalve detailhandelaren (die zelf geen producent of importeur zijn). Al deze actoren in de toeleveringsketen moeten zich aanmelden, ook al hebben hun leveranciers dit al gedaan.

 

Organisaties buiten de EU

Organisaties die niet in de EU zijn gevestigd, mogen ECHA niet in kennis stellen. Buitenlandse bedrijven kunnen de melding van hun klanten in de EU echter vergemakkelijken door gebruik te maken van de functie ‘buitenlandse gebruiker’ in het IT-systeem voor meldingen van ECHA. Met deze functionaliteit kunnen externe entiteiten die door kennisgevers zijn geautoriseerd informatie uploaden.

 

Wanneer is een melding verplicht?

Een melding is verplicht bij de levering van ‘artikelen’ die stoffen bevatten die zijn vermeld in de REACH-kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie.
Een ‘artikel’ is elk ‘object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of ontwerp wordt gegeven dat zijn functie in grotere mate bepaalt dan de chemische samenstelling’. De nieuwe verplichting kan dus van toepassing zijn op vrijwel alle materialen – behalve mengsels – zoals elektronische apparaten, papierproducten, textiel, meubels, verpakkingen, voertuigen, machines en lucht- en ruimtevaartapparatuur. De eis geldt zowel voor artikelen als voor complexe artikelen of objecten die deze bevatten.

 

Wat zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen?

Leveranciers moeten ECHA op de hoogte stellen als hun voorwerpen een stof bevatten die is opgenomen in de REACH-kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie. De kandidaatslijst bevat momenteel ongeveer 209 stoffen en wordt twee keer per jaar bijgewerkt. Het kan Cat. 1A of 1B kankerverwekkende, mutagene en giftige stoffen voor de voortplanting (CMR’s); stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn (PBT’s); stoffen die zeer persistent en zeer bioaccumulerend zijn (zPzB’s); en stoffen die even zorgwekkend zijn (bijv. hormoonontregelaars). Bij complexe voorwerpen of objecten moet de concentratiedrempel van 0,1% worden gemeten op basis van het samenstellende artikel en niet het hele complexe artikel of object.

 

Interpretatie van het concept ‘levering’

ECHA en de autoriteiten van de lidstaten interpreteren het concept ‘levering’ waarschijnlijk als het op professionele basis aanbieden van artikelen tegen betaling of gratis. Het verwijst naar het op de markt brengen en niet naar de eerste keer dat een artikel op de EU-markt wordt aangeboden. De meldingsplicht kan dus ook gelden voor artikelen die voor 5 januari 2021 in de EU worden ingevoerd als ze daarna worden geleverd.

 

Wat moet worden gemeld?

De kennisgeving moet een aanzienlijke hoeveelheid informatie bevatten, waarvan sommige mogelijk vertrouwelijke bedrijfsinformatie zijn. Kennisgevers moeten onder meer specificeren:

 • (i) de kennisgever;
 • (ii) naam van het artikel,
 • (iii) primaire artikelidentificatiecode;
 • (iv) artikelcategorie;
 • (v) stof op de kandidatenlijst;
 • (vi) concentratiebereik van de stof;
 • (vii) materiaalcategorie van het artikel;
 • (viii) mengselcategorie waarin de stof van de kandidatenlijst is opgenomen;
 • (ix) instructies voor veilig gebruik van het artikel; en
 • (x) link naar een complexe objectcomponent (indien van toepassing).

 

Omgang met vertrouwelijke bedrijfsinformatie

Kennisgevers moeten ervoor zorgen dat ze geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie verstrekken, die ze niet verplicht zijn te melden. ECHA zal de ontvangen informatie publiceren en de database zal beschikbaar zijn voor afvalverwerkers, consumenten en autoriteiten. ECHA onthoudt zich alleen van het publiceren van verplichte of vereiste informatie die het mogelijk zou maken om verbanden te leggen tussen actoren in dezelfde toeleveringsketen, zoals het verband tussen de kennisgeving en de indiener ervan en de specifieke namen of andere identificatiegegevens van componenten van complexe objecten.

 

Vereenvoudigde procedures

Zoals hierboven uitgelegd, is de meldingsverplichting van toepassing op alle actoren in de toeleveringsketen van de EU (behalve detailhandelaren), zelfs als een actor eerder in de keten zich al heeft aangemeld. ECHA heeft echter de volgende instrumenten ontwikkeld om de kennisgevingen te vereenvoudigen:

 • Groepering zodat kennisgevers één enkele kennisgeving kunnen indienen voor identieke artikelen of quasi-identieke artikelen of complexe artikelen.
 • Verwijzingen om kennisgevers in hun kennisgevingen van complexe artikelen te laten verwijzen naar reeds ingediende kennisgevingen van artikelcomponenten.
 • Vereenvoudigde SCIP-melding om kennisgevers verderop in de toeleveringsketen in staat te stellen te verwijzen naar kennisgevingen van dezelfde artikelen die al door een andere kennisgever zijn ingediend.

 

Aanbevelingen

ECHA heeft al meer dan 50.000 kennisgevingen ontvangen. Bedrijven die nog niet hebben aangemeld of nog geen procedures hebben ingevoerd om naleving te garanderen, moeten beoordelen of een van de voorwerpen die zij in de EU leveren, stoffen uit de kandidatenlijst bevat in een concentratie van meer dan 0,1%. Ze kunnen dit bijvoorbeeld doen door hun leveranciers te benaderen en hen te vragen te bevestigen dat alle ontvangen verklaringen over materiaalsamenstelling in overeenstemming zijn met artikel 33 (1) van de REACH-verordening en actueel zijn.

 

Samenwerking met leveranciers

Wanneer bedrijven geleverde voorwerpen identificeren die stoffen uit de kandidatenlijst bevatten in een concentratie van meer dan 0,1%, moeten ze proberen samen te werken met hun leveranciers om te zorgen voor kennisgeving en gebruik te maken van de vereenvoudigde procedures van ECHA. Bedrijven moeten overwegen overeenkomsten te sluiten met andere actoren in de toeleveringsketen voordat ze informatie delen en de verschillende vereenvoudigde kennisgevingsprocedures van ECHA gebruiken.

Bron: LEXOLOGY
Lees ook: Publicatie tweede wijziging bijlage VIII

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!